Prawo celne – zmiany Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Prawo celne – zmiany

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanowiony został unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 287 z 29.10.2013, str. 90). Zasadniczo, Kodeks stosowany jest od dnia 1 maja 2016 r.

Wraz z unijnym kodeksem celnym z dniem 1 maja 2016 r. stosuje się:

1)         rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L nr 343 z 29.12.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 69 z 15.03.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 87 z 02.04.2016 r., str. 35 oraz Dz. Urz. UE L z 27.04.2016, str. 1),

2)         rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L nr 343 z 29.12.2015, str. 558 oraz Dz. Urz. UE L 87 z 02.04.2016, str. 35)

które razem tworzą tzw. pakiet unijnego kodeksu celnego.

Pakiet unijnego kodeksu celnego uzupełniony został jeszcze rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniającym rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (Dz. Urz. UE L 69 z 15.03.2016, str. 1).

W związku z powyższym konieczne było ich uchylenie:

–          rozporządzenia (WE) nr 450/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny); rozporządzenie to w praktyce nie było stosowane, poza art. 30 ust. 1, ze względu na brak przepisów wykonawczych,

–          rozporządzenia (EWG) nr 3925/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. dotyczącego zniesienia kontroli i formalności stosowanych wobec bagażu podręcznego i w ładowni osób odbywających lot wewnątrzwspólnotowy oraz bagażu osób przekraczających morze wewnątrz Wspólnoty,

–          rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny,

–          rozporządzenia (WE) nr 1207/2001 z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie procedur ułatwiających wystawianie świadectw przewozowych EUR. 1, sporządzanie deklaracji na fakturze i formularzy EUR. 2 i wydawanie zezwoleń niektórym upoważnionym eksporterom w ramach przepisów regulujących handel na warunkach preferencyjnych między Wspólnotą Europejską i niektórymi krajami oraz uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 3351/83.

Najistotniejszymi celami ustanowienia nowego prawa celnego są:

–          ułatwienie legalnej wymiany handlowej oraz zwalczanie nadużyć poprzez określenie prostych i ekonomicznie uzasadnionych procedur celnych oraz szybkie i ujednolicone postępowanie celne;

–          równowaga między obowiązkiem organów celnych zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów celnych a prawem przedsiębiorców do sprawiedliwego traktowania;

–          wszystkie transakcje celne i handlowe powinny być przeprowadzane elektronicznie, a systemy informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane w operacjach celnych powinny oferować przedsiębiorcom we wszystkich państwach członkowskich takie same ułatwienia;

–          wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych powinno towarzyszyć zharmonizowane i ujednolicone stosowanie kontroli celnych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia równoważnego poziomu tych kontroli w całej Unii tak, aby nie dopuszczać do zachowań zakłócających konkurencję;

–          nadanie organom celnym roli wiodącej w łańcuchu dostaw, a także – ze względu na swój udział w monitorowaniu i zarządzaniu handlem międzynarodowym – katalizatora konkurencyjności państw i przedsiębiorstw.

Nowe unijne prawo celne wymaga dostosowania przepisów krajowych. Tradycyjnie nasz ustawodawca jest tutaj mocno spóźniony. Na uchwalenie niezbędnych nowelizacji będziemy musieli poczekać jeszcze parę miesięcy.