Blog

Cudzoziemcy – opodatkowanie i przychody z zagranicy

Metody unikania podwójnego opodatkowania We współczesnym świecie coraz więcej osób – zamieszkując w jednym państwie – prowadzi swoje interesy w obcych krajach. Mieszkając w jednym państwie – podatnik (osoba fizyczna) pracuje i osiąga dochody w innym państwie. Pociąga to za sobą konieczność uwzględnienia w ustawodawstwach podatkowych poszczególnych państw klauzul w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Odpowiednie... Czytaj dalej ›


Zbycie nieruchomości po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Według dodanego do art. 10 ustępu 6, w przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości lub nabytych do majątku wspólnego małżonków praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), okres, o... Czytaj dalej ›


Nieruchomości nabyte w drodze spadku i koszty ich zbycia

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) updof, przychód z odpłatnego zbycia nie-ruchomości lub określonych praw majątkowych powstaje wtedy, gdy zbycie następuje przed upływem 5 lat liczonych od końca roku, w którym miało miejsce nabycie. Według nowego przepisu art. 10 ust. 5 updof, w przypadku... Czytaj dalej ›


Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629), celem zapewnienia płynnej kontynuacji działalności wykonywanej przez zmarłego przedsiębiorcę – osobę fizyczną, do czasu ustalenia następców prawnych przedsiębiorcy i rozstrzygnięcia o dalszych losach przedsiębiorstwa, wprowadzono instytucję zarządu sukcesyjnego. Ustawa reguluje w związku z tym zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po... Czytaj dalej ›


Definicja bonu w ustawie o VAT

Bon ma zazwyczaj określony cel handlowy lub promocyjny, taki jak stymulowanie sprzedaży określonych towarów lub usług i/lub ułatwianie płatności za takie towary lub usługi. W ten sposób można rozwijać rynek dla określonych towarów lub usług, można budować lojalność klientów lub ułatwiać proces dokonywania płatności. Konsumentom oferuje się bony zwykle w drodze zakupu, choć niektórzy oferenci... Czytaj dalej ›


Zmiany podatku VAT dla ebookow w 2019 roku

Zmiany podatku VAT dla ebooków w 2019 roku

Ministerstwo Finansów w listopadzie zeszłego roku przygotowało projekt nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej, w którym zaproponowano, aby od 1 kwietnia 2019 roku stawka VAT dotycząca książek, w tym także w formie elektronicznej wynosiła 5% i 8% dla czasopism, gazet i dzienników, bez względu na rodzaj nośnika informacji. Podwyższeniu ma natomiast ulec stawka VAT... Czytaj dalej ›


Nowa dyrektywa VAT zastępująca I i VI dyrektywę

Od 1 stycznia 2007 r. w zakresie podatku od wartości dodanej (VAT) obowiązuje dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347), zastępująca dwie uprzednio obowiązujące w tym zakresie dyrektywy – I i VI, których postanowienia zostały przeniesione do tejże nowej dyrektywy. Jak stwierdzono w pierwszych trzech punktach preambuły... Czytaj dalej ›


Prowadzenie księgowości w firmie

Nieruchomości i niektóre prawa na gruncie updof

Nabycie – decyduje umowa notarialna. Z wyroku WSA w Lublinie z dnia 21 czerwca 2017 r. (sygn. akt I SA/Lu 296/17): „Nie budzi wątpliwości, że przeniesienie własności nieruchomości wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i tylko umowa zawarta w tej formie może przenieść jej własność (art. 158 Kc). Nabycie, w rozumieniu przepisu art. 10... Czytaj dalej ›


Zmiany w podatkach na 2019 rok

WIELKIE ZMIANY W PODATKACH VAT, CIT, PIT na 2019 rok. Rok 2019 to zapowiedź wielkich zmian w VAT! Nowe zasady opodatkowania bonów towarowych Nowe matryce stawek VAT Wiążące Interpretacje Stawkowe Centralny Rejestr Faktur Zastąpienie deklaracji i  JPK_VAT nowym  plikiem JPK_VDEK Nowe zasady pierwszego zasiedlenia budynków Kolejne zamiany w pakiecie paliwowym Nowe zasady opodatkowania usług elektronicznych... Czytaj dalej ›