Blog

Blog

Rozwiązanie umowy umowy o pracę na czas określony

Przyczyna rozwiązania umowy na czas określony. Od dnia 22 lutego 2016 r. zgodnie z art. 36 k.p. długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;...

Czytaj dalej ›

Blog

Ogólne zasady określania miejsca ubezpieczenia pracowników

Zgodnie art. 11 Rozporządzenia 883/2004 ubezpieczeni podlegają ustawodawstwu tylko jednego Państwa Członkowskiego. Ustawodawstwo, któremu podlega dana osoba określa się na podstawie przepisów wspomnianego rozporządzenia 883/2004. Zgodnie z art. 11 ust. 2 Rozporządzenia 883/2004 osoba wykonująca w Państwie Członkowskim pracę najemną lub pracę na własny rachunek podlega ustawodawstwu tego Państwa Członkowskiego. Osoba, która wykonuje działalność jako...

Czytaj dalej ›

Blog

Krajowa Administracja Skarbowa

Najistotniejszą gatunkowo zmianę w sytuacji podatników (zwłaszcza przedsiębiorców) w I kwartale 2017 r. wprowadziły przepisy o Krajowej Administracji Skarbowej, które na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947) obowiązują od dnia 27 lutego 2017 r. Ustawa zastępuje dotychczasowe normy dotyczące zasad działania administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby...

Czytaj dalej ›

Solidarno spoeczna
Blog

ZUS: opłata składek

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą zobligowana jest do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli działalność ta jest jej jedynym źródłem utrzymania. Oznacza to tyle, co ubezpieczenie się z tytułu emerytury, renty, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, opcjonalnie – chorobowe. Przez pierwsze dwa lata od rozpoczęcia działalności przysługuje im jednak ulga w wysokości opłacanych świadczeń, nie dotyczy ona jedynie...

Czytaj dalej ›

Blog

Przesłuchanie kontrolowanego na odległość

Artykuł 76 ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Ekonomiką prowadzenia kontroli celno-skarbowej uzasadniono wprowadzenie art. 76 dającego możliwość przesłuchania kontrolowanego, biegłego lub świadka przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość. Ten sposób przesłuchania może znaleźć zastosowanie, w szczególności w sytuacji przebywania świadka, biegłego lub kontrolowanego poza siedzibą...

Czytaj dalej ›

big_big_Kwartalnik_okladka_02m_www_ePUB
Blog

Kwartalnik Podatkowy 3/2016

Ukazał się 3 numer Kwartalnika Podatkowego na rok 2016 Czytelnicy znajdą w nim bardzo ciekawe artykuły między innymi: Na czoło wybijają się: - zmiany w regulacjach celnych, - wprowadzenie klauzuli o unikaniu opodatkowania, - wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, - regulacje dotyczące obrotu paliwami. Przedstawienie i omówienie tychże (jak i innych) nowości znajdziemy w Kwartalnik Podatkowy...

Czytaj dalej ›

Pakiet_paliwowy_Vademekum_2017
Blog

Pakiet paliwowy i energetyczny. Zmiany w VAT, akcyzie i prawie energetycznym

Tak zwany „Pakiet paliwowy”  i „pakiet energetyczny” to katalog nowych przepisów ustawy o VAT, akcyzy, prawa energetycznego i szeregu innych ustaw, mający na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym występującym na rynku paliw ciekłych,  głównie ograniczenie, tzw.  „szarej strefy” – poprzez uporządkowanie i uzupełnienie regulacji sektora paliw ciekłych – oraz „uszczelnienie” poboru VAT. W części przepisy te...

Czytaj dalej ›

big_2016_JPK_Vademecum
Blog

Jednolity plik kontrolny. Praktyczne vademecum podatnika.

Jednolity plik kontrolny to rewolucja w raportowaniu organom podatkowym danych z ewidencji księgowych i podatkowych przez podatników!!! O tym kto, kiedy i w jakim zakresie ma to czynić, a także jakie sankcje przewidziano za zaniedbanie tego obowiązku dowiesz się z naszej publikacji. Stan prawny aktualny na 1 lipca 2016 r. Do zakupu w eKsiegarni Unimex...

Czytaj dalej ›