Cel poniesienia wydatków marketingowych

Kategoria: Blog

Jednym z podstawowych warunków kwalifikujących dany wydatek do grupy kosztów uzyskania przychodów jest poniesienie kosztu w celu osiągnięcia przychodów.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona jest od powiązania poniesionego wydatku z działalnością podatnika. Musi więc istnieć bezpośredni lub chociażby tylko potencjalny związek przyczynowy między wydatkiem a uzyskanym przychodem.
W przypadku wydatków na reklamę i marketing, aby zaliczyć je w koszty uzyskania przychodów nie wystarczy samo poniesienie wydatków i udokumentowanie jego poniesienia fakturą VAT. Podatnik musi jeszcze umieć wykazać, iż wydatki te zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu. Potwierdzają to liczne wyroki w tym zakresie.

Podatek należny i naliczony przy reprezentacji

Dla celów podatku dochodowego wydatki na reprezentację nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Kosztem będzie natomiast VAT należny od nieodpłatnego przekazania towarów na cele reprezentacji.
Przykład:
Firma A. nabyła towar za 246 zł brutto (200 zł netto, 46 zł VAT należnego), który zamierza przekazać kontrahentowi w formie prezentu. Firma A. ma prawo do od-liczenia całego VAT naliczonego. W omawianym przypadku wydatek w wysokości 200 zł na nabycie prezentu dla kontrahenta jako wydatek na reprezentację nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Kosztem uzyskania przychodu będzie natomiast VAT należny (46 zł) od nieodpłatnego przekazania towaru na cele reprezentacji.

Podatek należny i naliczony przy reklamie

Ze względu na sposób określenia kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym należy mówiąc o reklamie wyróżnić dwie sytuacje:

  • podatnik miał prawo do odliczenia VAT przy zakupie towarów i usług przekazanych przy wykonywaniu tych czynności,
  • podatnik nie miał prawa do odliczenia VAT, a w związku z tym czynność prze-kazania towaru jest poza zakresem ustawy VAT.

W przypadku pierwszym kosztem uzyskania przychodów jest kwota netto. Kosztem jest również VAT należny z tytułu tych czynności.
W przypadku drugim, czyli gdy podatnik nie dokonuje odliczenia VAT kosztem uzyskania przychodów jest cała kwota brutto.
Warto zauważyć, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b) tiret drugie updop kosztem uzyskania przychodów jest VAT należny z tytułu przekazania lub zużycia towarów albo świadczenia usług na potrzeby reklamy przez podatnika podatku VAT. W przepisie dotyczącym możliwości zaliczenia VAT należnego w koszty uzyskania przychodów mowa nie tylko o przekazaniu, ale również o zużyciu.

Więcej na ten i podobne tematy w publikacji:
Leksykon – Podatek dochodowy od osób prawnych – 2019” autorstwa Doroty Kosackiej i Bogdana Olszewskiego.