Cudzoziemcy – opodatkowanie i przychody z zagranicy

Kategoria: Blog

Metody unikania podwójnego opodatkowania

We współczesnym świecie coraz więcej osób – zamieszkując w jednym państwie – prowadzi swoje interesy w obcych krajach. Mieszkając w jednym państwie – podatnik (osoba fizyczna) pracuje i osiąga dochody w innym państwie. Pociąga to za sobą konieczność uwzględnienia w ustawodawstwach podatkowych poszczególnych państw klauzul w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Odpowiednie regulacje znajdują się także w polskim ustawodawstwie, w tym także w updof.

Generalnie wyróżnia się cztery sposoby unikania podwójnego opodatkowania. Są to metody:

  1. kredytu podatkowego,
  2. zwolnienia podatkowego (z progresją lub bez),
  3. potrącenia,
  4. ryczałtu podatkowego.

Ustawodawca polski w zakresie unikania podwójnego opodatkowania posługuje się dwiema metodami, mianowicie metodą zwolnienia z progresją i metodą kredytu podatkowego (zaliczenia proporcjonalnego).

Metoda zwolnienia z progresją – uregulowana w art. 27 ust. 8 updof – stosowana jest, jeżeli podatnik oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, to podatek określa się w następujący sposób:

  • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według obowiązującej skali podatkowej,
  • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
  • ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym (w Polsce).

Natomiast, jeśli podatnik osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody zwolnienia z progresją, stosuje się metodę kredytu podatkowego. Polega ona na tym, że dochody ze źródeł zagranicznych łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym (art. 27 ust. 9).

Należy jednak zauważyć, że polski prawodawca dąży do tego, aby rodzimi rezydenci podatkowi nie ponosili negatywnych konsekwencji przy opodatkowaniu uzyskiwanych przychodów za granicą. Dlatego w przypadkach, w których zastosowanie znajdzie (przeważnie mniej korzystna) metoda kredytu podatkowego, na podstawie regulacji art. 27g updof istnieje możliwość skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej – przy przychodach zagranicznych uzyskiwanych z określonych w ustawie źródeł. Wykorzystanie tego mechanizmu prowadzi do sytuacji, w której podatnik będzie obciążony faktycznie takim zobowiązaniem podatkowym, jakby rozliczał się przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

Więcej na ten i podobne tematy w publikacji:
Leksykon – Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2019” autorstwa Ryszarda Kubackiego