Dowody dokonywania darowizn

Kategoria: Blog

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszły w życie nowe regulacje updof (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych), na podstawie których zmieniły się zasady dokumentowania wydatków, o których mowa w art. 26 ust. 1 updof (m.in. wydatków na darowizny pomniejszające dochód podatnika pod-legający opodatkowaniu). Zgodnie z art. 26 ust. 7 wskazanego aktu prawnego, wysokość wydatków na cele określone w art. 26 ust. 1 updof (m.in. określone darowizny), co do zasady, ustala się na podstawie:

  1. dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego – w przypadku darowizny pieniężnej;
  2. dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna lub innej niż określona w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c) updof (krwiodawstwo);
  3. zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę;
  4. dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty – w przypadkach innych niż wymienione w pkt 1-3.

Na tej podstawie należy wskazać, że prawodawca na potrzeby interpretacji art. 26 ust. 1 updof rozróżnia trzy rodzaje darowizn, przy czym każda z nich posiada odmienne wymagania dokumentacyjne na cele opodatkowania. Po pierwsze, prawodawca wyróżnia darowizny pieniężne, które powinny być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego – może to być w zasadzie dowolny dokument potwierdzający taką wpłatę – potwierdzenie przelewu, dowód wpłaty w kasie banku, na poczcie, etc. Po drugie, prawodawca wskazuje, że darowizny inne niż darowizny pieniężne powinny zostać potwierdzone przez podatnika dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Jednocześnie dowód, o którym mowa w tym przypadku nie może być w zasadzie dowolny. Interpretacja przepisu wskazuje bo-wiem, że powinien być to dokument (a nie np. dowód ze świadka, świadków).

Tych zasad nie stosuje się również do darowizn w zakresie krwiodawstwa. Tu bowiem prawodawca wskazuje, że dowodem na takie działanie podatnika jest zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Warto jednocześnie pamiętać, że dowody dokonywania darowizn, to jest sposób dokumentowania określonych rodzajów darowizn jest wskazany przez prawodawcę bezpośrednio i nie ma od niego żadnych odstępstw.

Więcej na ten i podobne tematy w publikacji:
Leksykon PDOF -2018” autorstwa Ryszarda Kubackiego