Kontrola podatkowa. Jak i kiedy może być przeprowadzona?

Kategoria: Blog

kontrola podatkowa

Organy skarbowe mają prawo i obowiązek sprawdzać, czy wszystkie podmioty zobowiązane do płacenia podatków naliczają je rzetelnie i płacą terminowo. Jednym z instrumentów, jakimi dysponują służby skarbowe, jest prowadzenie kontroli podatkowych. Pracownicy urzędu skarbowego mogą sprawdzać dokumentację księgową firmy oraz przeglądać wszystkie akta i dokumenty związane z zakresem prowadzonej kontroli. Kontrola podatkowa odbywać się może wyłączenie według ściśle określonych zasad. Przyjrzyjmy się bliżej najważniejszym z nich.

Zasady przeprowadzania kontroli podatkowej

Kontrola podatkowa jest prowadzona po uprzednim powiadomieniu przedsiębiorcy, u którego będzie ona realizowana. Służby skarbowe wysyłają stosowne zawiadomienie na minimum 7 dni przed rozpoczęciem działań. Jednocześnie kontrola musi się odbyć przed upływem 30 dni od terminu, w jakim przedsiębiorca został o niej powiadomiony.

W niektórych przypadkach kontrola może też być przeprowadzona bez zawiadomienia przedsiębiorcy. Będzie tak m.in. wówczas, gdy służby skarbowe badają kwestie zwrotu podatku VAT, działają w ramach postępowania przygotowawczego w sprawach podejrzenia popełnienia przestępstwa albo sprawdzają nieujawnione źródła dochodów lub pokrycie dochodów podatnika w ujawnionych źródłach zarobkowania. Kontrola bez powiadomienia jest możliwa również w przypadku niezgłoszonej działalności gospodarczej czy przy badaniu zwrotów podatków.

Osoby przeprowadzające kontrolę podatkową muszą posiadać odpowiednie upoważnienie wystawione przez organ, który jest uprawiony do podejmowania decyzji o jej prowadzeniu. W większości przypadków będzie to naczelnik urzędu skarbowego albo jego zastępca. Możliwe jest również wydanie upoważnienia przez reprezentantów władz samorządowych na poziomie gminy, powiatu albo województwa. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli może podpisać wójt, burmistrz, a także starosta lub marszałek województwa. Mogą to być również ich zastępcy lub skarbnicy gminy, starostwa czy urzędu marszałkowskiego.

Kontrola może trwać przez czas podany na upoważnieniu do jej przeprowadzenia. W skali roku firma może być jednak kontrolowana jedynie przez określoną ilość dni. W przypadku mikroprzedsiębiorstw będzie to 12 dni, małe przedsiębiorstwa mogą być sprawdzane przez 18 dni, a średnie przez 24 dni. Firmy niezaliczające się do tych kategorii mogą być poddawane kontroli przez maksymalnie 48 dni roboczych.

Każda kontrola kończy się sporządzeniem protokołu, który jest przedstawiany przedsiębiorcy. Może on zaakceptować jej wynik bądź złożyć zastrzeżenia w terminie 14 dni od otrzymania protokołu. W przypadku, gdy w ramach kontroli ujawniono nieprawidłowości opisane w protokole, przedsiębiorca ma obowiązek złożenia deklaracji korygującej i wpłaty określonych kwot zaległych podatków.