Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu

Kategoria: Blog

Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w wy-roku z dnia 13 sierpnia 2002 r. (sygn. akt III SA 750/01), koszty rozmów służbowych prowadzonych z telefonu prywatnego mogą być kosztem uzyskania przychodów, ale tylko pod warunkiem ich prawidłowego udokumentowania, tj. na podstawie wydruków telefonicznych uzyskiwanych od operatora po upływie każdego miesiąca.

Powyższa metoda, polegająca na identyfikacji każdego uwidocznionego w bilingu numeru, jest czasochłonna, zwłaszcza jeżeli z telefonu korzysta więcej niż jedna osoba. W wyroku z dnia 20 listopada 2003 r. (sygn. akt I SA/Łd 1715/02), Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że organy podatkowe nie mogą domagać się przedstawienia bilingów, ponieważ ustawodawca nie wymaga aż tak szczegółowego dokumentowania wydatków.

W związku z powyższym przedsiębiorca prowadzący działalność w mieszkaniu prywatnym może podjąć próbę ustalenia wskaźnika procentowego rozmów służbowych i prywatnych. Jeśli podatnik mieszka sam, rozsądną proporcją wydaje się podział „pół na pół”. Jeżeli natomiast z tej samej linii telefonicznej korzystają i inni członkowie rodziny, wskaźnik powinien być odpowiednio niższy. Oczywiście mogą zdarzyć się przypadki wynikające ze specyfiki danej działalności gospodarczej lub okresowego natężenia kontaktów z klientami i kontrahentami, że rozmowy służbowe będą zdecydowanie dominować. Wówczas wskaźnik procentowy powinien ulec podwyższeniu. Ten sposób ustalania udziału rozmów służbowych w ogóle rozmów przeprowadzanych z telefonu prywatnego może jednak zostać zakwestionowany przez organy podatkowe.

Powyższe uwagi mają odpowiednie zastosowanie przy ujmowaniu w kosztach podatkowych wydatków z tytułu korzystania z internetu. Również w tym przypadku podatnik, który chce uniknąć sporu z urzędem skarbowym, powinien ustalić wskaźnik procentowy określający ilość czasu przeznaczoną na korzystanie z sieci w celach związanych z prowadzoną działalnością. Jeżeli podatnik łączyłby się z internetem przez telefon, to na podstawie otrzymanych bilingów powinien wskazać, które
z połączeń internetowych są związane z prowadzoną działalnością. Jeżeli ma Pan stałe łącze, na podstawie przyjętego wskaźnika procentowego ma Pan prawo zaliczyć do kosztów kwotę wynikającą z zastosowania tego wskaźnika do kwoty opłaty za to łącze.

Wątpliwości podatników budzi możliwość zaliczania do kosztów abonamentu za telefon. Należy uznać, że sam fakt opłacania abonamentu nie powoduje, że jest to koszt związany wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą. Konieczność opłacania abonamentu istnieje niezależnie od tego, czy jeden z członków rodziny prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie. Ponadto faktura obejmująca opłatę abonamentową obciąża jednego z małżonków lub oboje, a nie podmiot gospodarczy.

 Więcej na ten i podobne tematy w publikacji:

Podatkowa księga  przychodów i rozchodów. Praktyczne problemy prowadzenia 2018” autorstwa Rafała Styczyńskiego