Księgowa realizująca zlecenia poza podstawowy stosunkiem pracy

Kategoria: Blog

Wykonuję zawód księgowej w ramach stosunku pracy na cały etat oraz na podstawie umów zlecenia zawartych z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Usługa jest realizowana w terminie i miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę. Czy czynności te stanowią działalność wykonywaną osobiście?

W myśl definicji zawartej w art. 5a pkt 6 updof, pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

  • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Definicję powyższą uzupełnia regulacja zawarta w art. 5b ust. 1 updof, zgodnie, z którą za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
  • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
  • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z treścią ww. regulacji, niemożność uznania określonych czynności za pozarolniczą działalność gospodarczą zachodzi w przypadku łącznego wystąpienia wskazanych warunków. Oznacza to, iż w przypadku, gdy chociaż jeden z ww. warunków nie zostanie spełniony, wyłączenie to nie będzie miało miejsca, a czynności wykonywane przez podatnika będą uznawane za działalność gospodarczą – oczywiście przy założeniu, że działalność ta spełnia kryteria wymienione w art. 5a pkt 6 updof.

Z treści pytania nie wynika, że spełnione są wszystkie wymagane warunki, zatem biorąc pod uwagę, iż mamy do czynienia z prowadzoną działalnością we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, Czytelniczka wykonuje działalność gospodarczą. Należy bowiem zauważyć, że nie ma w tym wypadku znaczenia fakt, że zleceniodawca rozlicza Panią z umów zlecenia tak, jakby osiągała Pani przychody z działalności wykonywanej osobiście. Brak prowadzenia przez Panią (formalnie) działalności gospodarczej, a także samo nazwanie stosunku prawnego istniejącego pomiędzy Panią a zleceniodawcą – jako umowa zlecenia, nie powoduje „z automatu”, że przychody osiągane z tego tytułu należy traktować jako osiągnięte z działalności wykonywanej osobiście.

Więcej na ten i podobne tematy w publikacji:
Leksykon – Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2019” autorstwa Ryszarda Kubackiego