Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy

Kategoria: Blog

Nieograniczony obowiązek podatkowy

Jeżeli podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają zarząd lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas zgodnie z art. 3 ust. 1 updop, podlegają tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Opodatkowaniu podle-gają wówczas wszystkie dochody osiągane przez te jednostki, a więc zarówno osiągnięte na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą.

Ograniczony obowiązek podatkowy

Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy podmiotów, które nie mają w Polsce ani zarządu, ani siedziby. W tym przypadku opodatkowane są tylko dochody (przychody) osiągane na terytorium RP. Większość umów międzynarodowych zwalnia jednak z opodatkowania w Polsce owe podmioty pod warunkiem, że nie prowadzą w Polsce „zakładu”. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie dochodów podmiotów podle-gających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na podstawie prowadzonych przez nich ksiąg dochody te określa się, zgodnie z art. 9 ust. 2a updop, w drodze oszacowania z zastosowaniem wskaźnika dochodów w stosunku do przychodów.

Siedziba i zarząd osoby prawnej

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęć „siedziba” i „zarząd”, dlatego należy odwoływać się do przepisów Kodeksu cywilnego. Artykuł 41 K.c. stanowi, że jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowią inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Przepisy Kodeksu cywilnego nie zawierają natomiast definicji zarządu. Przyjmuje się jednak, że posiadanie zarządu na terenie Polski oznacza, iż organ zarządzający osoby prawnej znajduje się na terenie Polski. W przypadku, gdy ustawa lub statut nie wskazują siedziby osoby prawnej (jako miejscowości), przez siedzibę rozumie się miejsce położenia jej organu zarządzającego.

Więcej na ten i podobne tematy w publikacji:
Leksykon – Podatek dochodowy od osób prawnych – 2019” autorstwa Doroty Kosackiej i Bogdana Olszewskiego.