Nieruchomości nabyte w drodze spadku i koszty ich zbycia

Kategoria: Blog

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) updof, przychód z odpłatnego zbycia nie-ruchomości lub określonych praw majątkowych powstaje wtedy, gdy zbycie następuje przed upływem 5 lat liczonych od końca roku, w którym miało miejsce nabycie.

Według nowego przepisu art. 10 ust. 5 updof, w przypadku zbycia nieruchomości lub określonych praw majątkowych nabytych w drodze spadku, 5-letni okres liczony będzie od daty nabycia przez spadkodawcę.

Ponadto nowela przewiduje umożliwienie zaliczenia do kosztów podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości lub określonych praw majątkowych, nabytych w drodze spadku:

  • kosztów nabycia (wytworzenia) tej nieruchomości lub określonego prawa majątkowego, poniesionych przez spadkodawcę oraz
  • długów i ciężarów spadkowych.

Dotychczas określony w tym przepisie katalog kosztów podatkowych, uwzględnianych przy zbyciu nieruchomości lub określonych praw majątkowych nabytych tytułem darmym miał charakter zamknięty. Mianowicie za takie koszty uważało się tylko udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości (prawa majątkowego), poczynione w czasie jej posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Zmiany w powyższym zakresie zostały wprowadzone znowelizowanym ust. 6d w art. 22 updof.

Przy czym, podatnik będzie mógł uwzględnić w kosztach podatkowych długi i ciężary spadkowe poniesione zarówno przed, jak i po uzyskaniu przychodu, a także po złożeniu zeznania PIT-39.

Więcej na ten i podobne tematy w publikacji:
Leksykon – Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2019” autorstwa Ryszarda Kubackiego