Nieruchomości i niektóre prawa na gruncie updof

Kategoria: Blog

Prowadzenie księgowości w firmie

Nabycie – decyduje umowa notarialna.

Z wyroku WSA w Lublinie z dnia 21 czerwca 2017 r. (sygn. akt I SA/Lu 296/17):

„Nie budzi wątpliwości, że przeniesienie własności nieruchomości wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i tylko umowa zawarta w tej formie może przenieść jej własność (art. 158 Kc). Nabycie, w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 updof oznacza więc uzyskanie prawa własności lokalu na podstawie umowy zawartej z zachowaniem formy aktu notarialnego. W konsekwencji nie można podzielić stanowiska skarżącego, iż nabycie własności przedmiotowego lokalu nastąpiło z dniem wypełnienia przez niego warunków zawarcia umowy, czyli […] października 2007 r. Nabycie bowiem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) updof, w świetle ugruntowanej linii orzeczniczej, należy rozumieć jako uzyskanie własności z zachowaniem przewidzianej dla tej czynności formy prawnej, czyli umowy zawartej w formie aktu notarialnego.”

Zadatek – kiedy przychód?

Z pisma Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2015 r. (znak IPPB4/4511-761/15-2/PP):

„Wnioskodawca otrzymał kilka kwot pieniężnych tytułem zadatku w związku z zawartą w 2014 roku umową przedwstępną sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z nią ostateczna umowa przenosząca własność nieruchomości ma zostać zawarta do 31 grudnia 2018 r.
Zadatek będzie stanowił przychód ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 updof dopiero w momencie zawarcia – w wykonaniu umowy przedwstępnej – w formie aktu notarialnego ostatecznej umowy sprzedaży (przyrzeczonej), jeśli nie upłynie pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Gdyby jednak nie doszło do zawarcia przyrzeczonej umowy wówczas kwota zadatku zatrzymana przez Wnioskodawcę będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.”

Więcej na ten i podobne tematy w publikacji:
Leksykon PDOF -2019” autorstwa Ryszarda Kubackiego