Nowa dyrektywa VAT zastępująca I i VI dyrektywę

Od 1 stycznia 2007 r. w zakresie podatku od wartości dodanej (VAT) obowiązuje dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347), zastępująca dwie uprzednio obowiązujące w tym zakresie dyrektywy – I i VI, których postanowienia zostały przeniesione do tejże nowej dyrektywy.
Jak stwierdzono w pierwszych trzech punktach preambuły do nowej dyrektywy VAT, dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku była wielokrotnie zmieniana w znacznym stopniu. Z uwagi na kolejne zmiany w tej dyrektywie, w trosce o jasność i ze względów racjonalnych, należało ją przekształcić.
W ramach tego przekształcenia należało uwzględnić nadal obowiązujące przepisy dyrektywy Rady 67/227/EWG z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych i w związku z tym uchylić tę dyrektywę.
W celu zapewnienia jasnego i racjonalnego przedstawienia przepisów, spójnego z zasadą lepszego stanowienia prawa, za właściwe uznano przekształcenie struktury i brzmienia dyrektywy, chociaż nie powinno to, co do zasady, spowodować istotnych zmian w istniejącym prawodawstwie. Niewielka liczba zmian merytorycznych jest jednak nieodłącznym elementem procesu przekształcenia dyrektywy i należało je mimo wszystko wprowadzić. W przypadku wprowadzania takich zmian zostały one w szczegółowy sposób przedstawione w przepisach regulujących transpozycję dyrektywy i jej wejście w życie.
Jak zatem widać, głównym celem ustanowienia nowej dyrektywy, było uporządkowanie zapisów dotychczasowych dyrektyw (I i VI) i ujęcie ich postanowień w jednym akcie. Dokonano przy tym wykreślenia niektórych zbędnych przepisów, które utrudniały prawidłową interpretację VI dyrektywy.

Więcej na ten i pozostałe zagadnienia dotyczące podatku VAT w publikacji:
Leksykon VAT-2019” autorstwa Janusza Zubrzyckiego