Nowa ustawa o biegłych rewidentach

Uchwalenie w dniu 11 maja 2017 r. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym miało na celu transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień nowych przepisów prawa UE z zakresu audytu, obejmujących dyrektywę 2014/56/UE zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych ...

Kategoria: Blog

Uchwalenie w dniu 11 maja 2017 r. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym miało na celu transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień nowych przepisów prawa UE z zakresu audytu, obejmujących dyrektywę 2014/56/UE zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 196) oraz rozporządzenie 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (Dz.Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77). Dyrektywa zawiera bazowe przepisy dla wszystkich firm audytorskich i biegłych rewidentów, natomiast w rozporządzeniu ujęto dodatkowe wymogi dla firm audytorskich/biegłych rewidentów badających jednostki interesu publicznego oraz samych jednostek interesu publicznego.

Poza zmianami w ustawie o rachunkowości, modyfikacje, głównie o charakterze dostosowawczym, objęły m.in.:

  • ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • ustawę o doradztwie podatkowym,
  • Kodeks karny skarbowy,
  • Kodeks spółek handlowych.