NOWE PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW

Kategoria: Blog

Z dniem 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.), zastępując dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (u.s.d.g.).

Prawodawca uznał, iż istnieje potrzeba zastąpienia u.s.d.g. nowym aktem prawnym, lepiej dostosowanym do aktualnych oczekiwań przedsiębiorców oraz do poważnych wyzwań, w tym zwłaszcza wyzwań rozwojowych, stojących przed polską gospodarką.

Prawo przedsiębiorców jest aktem prawnym, który w sposób spójny, całościowy i konsekwentny reguluje w Polsce ogólne zasady oraz reguły podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej, zawierając jedynie takie regulacje, które są rzeczywiście niezbędne dla instytucjonalnego wzmocnienia gwarancji wolności działalności gospodarczej oraz które będą dawały przedsiębiorcom wiarygodną i autorytatywną informację o ich rudymentarnych prawach i obowiązkach w ich stosunkach z organami władzy publicznej i innymi podmiotami prawa, w tym z innymi przedsiębiorcami oraz konsumentami.

Zasadniczy zakres ustawy został wskazany w jej art. 1. W myśl tego przepisu ustawa – Prawo przedsiębiorców „reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców, oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie”. Powyższy przepis wskazuje na kompleksowy charakter prezentowanego aktu prawnego, który z jednej strony ma normatywnie determinować status przedsiębiorców w sferze podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium RP, zaś z drugiej strony ma przesądzać o zadaniach organów władzy publicznej we wskazanych wyżej sferach związanych z działalnością gospodarczą. Normatywne uregulowanie podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej (z jednej strony) oraz unormowanie zadań organów władzy publicznej w tym zakresie (z drugiej strony) jest przy tym konstrukcyjnie i funkcjonalnie ze sobą powiązane, chociażby w ten sposób, że zobowiązanie organów władzy publicznej do realizowania wskazanych w ustawie zadań w zakresie podejmowania lub wykonywania działalności gospodarczej (np. zadań w zakresie reglamentowania działalności gospodarczej, zadań z zakresu kontroli działalności gospodarczej czy też zadań polegających na załatwianiu wszelkich spraw z zakresu działalności gospodarczej) jest jednocześnie przejawem upoważnienia tych organów do determinowania (określania) statusu prawnego (tj. praw i obowiązków) przedsiębiorców podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą. Uregulowanie w ustawie podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej oraz zadań organów władzy publicznej w tym zakresie pozwala na klasyfikowanie Prawa przedsiębiorców jako przynależnego gałęziowo do publicznego prawa gospodarczego, normatywizującego oddziaływanie władz publicznych na sferę gospodarki (działalności gospodarczej).

Więcej na ten i podobne tematy w publikacji:
Kwartalnik Podatkowy 2018 nr 3, autor: Ryszard Kubacki.