Obowiązek meldunkowy cudzoziemca w Polsce

Kategoria: Blog

Zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r., poz. 1382 ze zm.) cudzoziemcy z Ukrainy oraz z innych państw trzecich, którzy przyjeżdżają do Polski z zamiarem wykonywania pracy mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia licząc od dnia przybycia do tego miejsca (art. 41 ust. 3 ustawy o ewidencji ludności).

Deklarowany przez cudzoziemca okres pobytu czasowego pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec ten może legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.

W celu zameldowania się cudzoziemiec powinien przedłożyć organowi gminy ważny dokument podróży, a więc paszport, kartę pobytu, wizę oraz dokument potwierdzający adres miejsca pobytu. Zameldowania dokonuje właściwy organ gminy na wniosek cudzoziemca. Wypełniony wniosek cudzoziemiec powinien złożyć w urzędzie gminy właściwym dla miejsca, w którym chce być zameldowany. Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Na podstawie art. 7 ust. 3 ww. ustawy każdy cudzoziemiec mieszkający w Polsce ma prawo uzyskać numer PESEL. Jeżeli cudzoziemiec nie może zameldować się na pobyt stały lub czasowy, a koniecznie potrzebuje numer PESEL np. w celach podatkowych, w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, to na podstawie art.18 ww. ustawy powinien złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w urzędzie gminy lub w urzędzie miasta na terenie, których znajduje się siedziba pracodawcy cudzoziemca. Zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy o ewidencji ludności, cudzoziemiec będący obywatelem m.in. państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Wszyscy cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.

Więcej na ten temat i pozostałe zagadnienia w publikacji:

Praca cudzoziemców w Polsce z państw wschodu oraz UE – opodatkowanie, oskładkowanie i delegowanie do innego kraju UE. Praktyczne problemy. VADEMECUM PODATNIKA – 2019 autorstwa Lidii Rubińskiej.