Ogólne zasady określania miejsca ubezpieczenia pracowników

Kategoria: Blog

Zgodnie art. 11 Rozporządzenia 883/2004 ubezpieczeni podlegają ustawodawstwu tylko jednego Państwa Członkowskiego. Ustawodawstwo, któremu podlega dana osoba określa się na podstawie przepisów wspomnianego rozporządzenia 883/2004.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 Rozporządzenia 883/2004 osoba wykonująca w Państwie Członkowskim pracę najemną lub pracę na własny rachunek podlega ustawodawstwu tego Państwa Członkowskiego.
Osoba, która wykonuje działalność jako pracownik najemny w Państwie Członkowskim w imieniu pracodawcy, który normalnie tam prowadzi swą działalność, a która jest delegowana przez tego pracodawcę do innego Państwa Członkowskiego do wykonywania pracy w imieniu tego pracodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia 883/2004, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem że przewidywany czas takiej pracy nie przekracza 24 miesięcy i że osoba ta nie jest wysłana, by zastąpić inną osobę.

Przykład
Barbara S. zamieszkała w Polsce jest zatrudniona na umowę o pracę przez francuską firmę A. Na podstawie zawartej umowy o pracę wykonuje ona pracę w siedzibie pracodawcy we Francji. W marcu 2010 r. w związku z kontraktem podpisanym przez pracodawcę została ona oddelegowana na 2 miesiące do W. Brytanii. Barbara S. w analizowanym przypadku cały czas podlega ubezpieczeniom społecznym we Francji.

Więcej na ten temat w Leksykonie pracodawcy -2017,  str. 167 – wydanie Oficyna Wydawnicza UNIMEX we Wrocławiu