Opis zamian w ustawie o VAT począwszy od 1 września 2019 roku

W okresie od 1 września 2019 r. do 1 kwietnia 2020 r. zacznie obowiązywać wiele rewolucyjnych zmian w ustawie o VAT, będących następstwem uchwalenia trzech ustaw istotnie nowelizujących przepisy tej ustawy:

 • ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy dwóch pierwszych z tych ustaw zaczną obowiązywać – co do zasady – od 1 września 2019 r.
Część jednak przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. zacznie obowiązywać:

 • z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
 • po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
 • po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;
 • z dniem 1 listopada 2019 r.;
 • z dniem 1 stycznia 2020 r.;
 • z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Jeżeli chodzi o trzecią z tych ustaw, wchodzi ona w życie z dniem 1 listopada 2019 r., lecz z uwagi na obszerność oraz skomplikowany dla podatników charakter niektórych wprowadzonych zmian, również i w tym przypadku przesunięto co do części tych zmian moment ich obowiązywania, na 1 stycznia 2020 r. oraz na 1 kwietnia 2020 r.

Nakładem wydawnictwa „UNIMEX” ukazało się w formie elektronicznej omówienie zmian w VAT, które zaczną obowiązywać od 1 września 2019 roku:
ePUB: Ustawa o VAT. Zmiany obowiązujące od 1 września 2019 roku. Komentarz” – kup teraz z rabatem 30%

Pod koniec sierpnia natomiast przedstawione zostanie szczegółowe omówienie nowelizacji, które wejdą w życie 1 listopada 2019 roku oraz obowiązujących od 1 stycznia oraz od 1 kwietnia 2020 roku.

Poniżej przestawiono w punktach zmiany dokonane powyższymi nowelizacjami ustawy o VAT.

 I. Zmiany od 1 września 2019 r.

 1. Od 1 września 2019 r. podatnicy mają możliwość korzystania z  jednego, elektronicznego (internetowego) wykazu zarejestrowanych podatników oraz tych, którym odmówiono rejestracji lub wykreślono z rejestru.
  Instrument taki umożliwia podatnikom dostęp do podstawowych informacji przy weryfikacji danego kontrahenta. Nowelizacja ta nie tylko stwarza podatnikom możliwość lepszej weryfikacji swoich kontrahentów, ale również nakłada na nich obowiązki w tym zakresie. Dotyczy to gównie sprostania stawianym podatnikom wymogom zachowania należytej staranności w obrocie gospodarczym, której niedochowanie nie tylko oddziałują na sankcje w VAT, lecz także wywołują istotne sankcje w podatkach dochodowych i na niwie odpowiedzialności solidarnej podatnika.
 2. Modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, aby ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection Sp. z o.o.).
 3. Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT importu towarów w przypadku zawarcia umów między Rzeczpospolitą Polską a państwem trzecim dotyczących budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg (jeżeli w odniesieniu do tej umowy została wydana stosowna decyzja derogacyjna).
 4. Dostosowanie niektórych przepisów do wprowadzonego od 1 stycznia 2018 r. obowiązku składania deklaracji podatkowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej i braku możliwości składania tą drogą wraz z deklaracją innych dokumentów.
 5. Wprowadzenie ułatwień dla komorników oraz organów egzekucyjnych w wywiązywaniu się przez nich z obowiązków płatnika podatku od towarów i usług w szczególności w sytuacjach gdy kontakt z podatnikiem – dłużnikiem jest utrudniony.
 6. Umożliwienie podatnikowi obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów w rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r.
 7. Dostosowanie zwolnienia dla gier hazardowych do nowych przepisów ustawy o grach hazardowych (obowiązujących od 1 kwietnia 2017 r.).
 8. Modyfikacja systemu korekt w przypadku, gdy podatnicy VAT czynni podejmą decyzję o ponownym skorzystaniu ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 albo art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
 9. Doprecyzowanie zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE.
 10. Określenie przesłanek obniżenia wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15%.
 11. Wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200.000 zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników.
 12. Zmiana warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze.
 13. Zmiana zakresu danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR) oraz wprowadzenie możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej.
 14. Zmiany w tzw. pakiecie paliwowym polegające zasadniczo na wprowadzeniu do ustawy o VAT katalogu wyrobów co do których podatnik jest obowiązany bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania kwot podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego.

II. Zmiany, które zaczną obowiązywać  od 1 listopada 2019  r., 1 stycznia 2020 r. i 1 kwietnia  2020 r.

 1. Uregulowanie możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej (paragonem) oraz określenie sankcji za naruszenie ustalonych zasad.
 2. Inkorporowanie deklaracji podatkowych VAT w dokument elektroniczny JPK-VAT obejmujący deklarację i ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy oraz określenie nowych zasad przesyłania JPK-VAT.
 3. Wprowadzenie obowiązkowej metody podziału płatności (tzw. MPP, split  payment) w branżach szczególnie narażonych na wyłudzenia VAT.
 4. Zmiany w systemie odwróconego obciążenia i instytucji solidarnej odpowiedzialności.
 5. Wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT (nowe załączniki do ustawy określające stawki VAT dla poszczególnych grup towarowych i usług, odwołujące się do nomenklatury CN oraz PKWiU 2015).
 6. Uregulowanie zasad „przełożenia” obecnego PKWiU 2008 na odpowiednie symbole CN (kody, podpozycje, pozycje lub działy) lub symbole PKWiU 2015 – w związku z nową treścią załączników ustawy do VAT.

 

Polub nas na Facebooku