Ordynacja podatkowa. Czym jest?

Kategoria: Blog

ordynacja podatkowa

Ordynacja podatkowa to ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), która była wielokrotnie nowelizowana. Najogólniej mówiąc, określa ona zobowiązania oraz  informacje podatkowe, opisuje postępowanie i kontrolę podatkową, czynności sprawdzające oraz tajemnicę skarbową. Ordynacja podatkowa jest podstawowym aktem rangi ustawowej z zakresu ogólnego prawa podatkowego, który reguluje najbardziej podstawowe kwestie. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?

Przepisy ordynacji

Przepisy ordynacji stosuje się do:

– podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa, oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe;

– opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych;

– spraw z zakresu prawa podatkowego innych niż wymienione wyżej, należących do właściwości organów podatkowych.

Ustawa nie normuje natomiast takich kwestii jak: rejestracja podatników, egzekucja administracyjna, odpowiedzialność karna za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, zasady składania deklaracji i zeznań, składanie skarg i wniosków. Większość tych zagadnień regulują odrębne ustawy i rozporządzenia. Przepisów ustawy nie stosuje się do świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych. Ordynacja definiuje między innymi pojęcia obowiązku i zobowiązania podatkowego, podatku, podatnika, płatnika, inkasenta i organu podatkowego.

Nowelizacje i interpretacja

Prawo podatkowe w Polsce jest dość skomplikowane, a biura rachunkowe i kancelarie prawne muszą bezproblemowo poruszać się w meandrach jego przepisów. Kolejne nowelizacje Ordynacji podatkowej często są trudne do zinterpretowania, dlatego wybitni znawcy problematyki materialnego prawa podatkowego wydają swoje komentarze do aktualnie obowiązującej ustawy. Nowo wydane komentarze zazwyczaj pomagają w interpretacji nowych regulacji i w wielu biurach są równie pomocne, jak sama treść znowelizowanej ustawy.