Najnowsze wpisy

Co powinieneś wiedzieć o podatku VAT?

VAT to podatek od wartości dodanej wszystkich towarów i usług. Jego nazwa wywodzi się z angielskiego słowa Value Added Tax. W Polsce został wprowadzony dopiero w roku 1993, a obecnie jego wysokość i zasady obliczania regulowane są przez ustawę o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054. Kilka... Czytaj dalej ›


Umowa zlecenia zawarta ze studentem lub uczniem

Nie podlegają ubezpieczeniom społecznym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, jeżeli osoby te są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami – do ukończenia 26 lat. Dla celów ubezpieczeń społecznych uznaje się, że uczniem do 31 sierpnia każdego roku jest osoba, która: kontynuuje naukę w... Czytaj dalej ›


Rozwiązanie umowy umowy o pracę na czas określony

Przyczyna rozwiązania umowy na czas określony. Od dnia 22 lutego 2016 r. zgodnie z art. 36 k.p. długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;... Czytaj dalej ›


Ogólne zasady określania miejsca ubezpieczenia pracowników

Zgodnie art. 11 Rozporządzenia 883/2004 ubezpieczeni podlegają ustawodawstwu tylko jednego Państwa Członkowskiego. Ustawodawstwo, któremu podlega dana osoba określa się na podstawie przepisów wspomnianego rozporządzenia 883/2004. Zgodnie z art. 11 ust. 2 Rozporządzenia 883/2004 osoba wykonująca w Państwie Członkowskim pracę najemną lub pracę na własny rachunek podlega ustawodawstwu tego Państwa Członkowskiego. Osoba, która wykonuje działalność jako... Czytaj dalej ›


Krajowa Administracja Skarbowa

Najistotniejszą gatunkowo zmianę w sytuacji podatników (zwłaszcza przedsiębiorców) w I kwartale 2017 r. wprowadziły przepisy o Krajowej Administracji Skarbowej, które na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947) obowiązują od dnia 27 lutego 2017 r. Ustawa zastępuje dotychczasowe normy dotyczące zasad działania administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby... Czytaj dalej ›


ZUS: opłata składek

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą zobligowana jest do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli działalność ta jest jej jedynym źródłem utrzymania. Oznacza to tyle, co ubezpieczenie się z tytułu emerytury, renty, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, opcjonalnie – chorobowe. Przez pierwsze dwa lata od rozpoczęcia działalności przysługuje im jednak ulga w wysokości opłacanych świadczeń, nie dotyczy ona jedynie... Czytaj dalej ›


Przesłuchanie kontrolowanego na odległość

Artykuł 76 ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Ekonomiką prowadzenia kontroli celno-skarbowej uzasadniono wprowadzenie art. 76 dającego możliwość przesłuchania kontrolowanego, biegłego lub świadka przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość. Ten sposób przesłuchania może znaleźć zastosowanie, w szczególności w sytuacji przebywania świadka, biegłego lub kontrolowanego poza siedzibą... Czytaj dalej ›


Kwartalnik Podatkowy 3/2016

Ukazał się 3 numer Kwartalnika Podatkowego na rok 2016 Czytelnicy znajdą w nim bardzo ciekawe artykuły między innymi: Na czoło wybijają się: – zmiany w regulacjach celnych, – wprowadzenie klauzuli o unikaniu opodatkowania, – wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, – regulacje dotyczące obrotu paliwami. Przedstawienie i omówienie tychże (jak i innych) nowości znajdziemy w Kwartalnik Podatkowy... Czytaj dalej ›


Pakiet paliwowy i energetyczny. Zmiany w VAT, akcyzie i prawie energetycznym

Tak zwany „Pakiet paliwowy”  i „pakiet energetyczny” to katalog nowych przepisów ustawy o VAT, akcyzy, prawa energetycznego i szeregu innych ustaw, mający na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym występującym na rynku paliw ciekłych,  głównie ograniczenie, tzw.  „szarej strefy” – poprzez uporządkowanie i uzupełnienie regulacji sektora paliw ciekłych – oraz „uszczelnienie” poboru VAT. W części przepisy te... Czytaj dalej ›