Najnowsze wpisy

Nierzetelne faktury a zawinienie podatnika

Z wyroku NSA z dnia 15 grudnia 2017 r. (sygn. akt II FSK 93/16): „Z punktu widzenia uregulowań zawartych w art. 22 ust.1, art. 24 i art. 24a u.p.d.o.f. nie ma znaczenia, czy podatnik w sposób zawiniony (wskutek braku dbałości o własne interesy gospodarcze bądź zamierzony) lub niezawiniony dokonywał rozliczenia kosztów uzyskania przychodów na podstawie... Czytaj dalej ›


Wydatki niezapłacone kosztem uzyskania przychodów

Przeczytałem w prasie, że – aby możliwe było zaliczenie danych wydatków do kosztów uzyskania przychodów – konieczna jest ich faktyczna zapłata. Czy oznacza to, że inne niż zapłata rodzaje rozliczeń wykluczają zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów? Nie, także inne – niż zapłata – formy poniesienia kosztów (np. potrącenie) umożliwiają ich uwzględnienie. W myśl art.... Czytaj dalej ›


Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – zmiany Ordynacji Podatkowej

Komentarz do zmiany art. 3 Ordynacji Podatkowej Art. 3[1] [Definicje legalne przedsiębiorstwa w spadku i zarządu sukcesyjnego] Ilekroć w ustawie jest mowa o: 16) przedsiębiorstwie w spadku – rozumie się przez to przedsiębiorstwo w spadku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629); 17) zarządzie sukcesyjnym – rozumie... Czytaj dalej ›


Księgowa realizująca zlecenia poza podstawowy stosunkiem pracy

Wykonuję zawód księgowej w ramach stosunku pracy na cały etat oraz na podstawie umów zlecenia zawartych z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Usługa jest realizowana w terminie i miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę. Czy czynności te stanowią działalność wykonywaną osobiście? W myśl definicji zawartej w art. 5a pkt 6 updof, pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:... Czytaj dalej ›


Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy

Nieograniczony obowiązek podatkowy Jeżeli podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają zarząd lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas zgodnie z art. 3 ust. 1 updop, podlegają tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Opodatkowaniu podle-gają wówczas wszystkie dochody osiągane przez te jednostki, a więc zarówno osiągnięte na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą. Ograniczony obowiązek podatkowy... Czytaj dalej ›


Obiad z kontrahentem – przełomowy wyrok NSA

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11: „Tylko wydatki na zakup tych usług gastronomicznych stanowiących koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54,... Czytaj dalej ›


Podatek VAT: 0% a „ZW”

Na VATowcach ciąży wiele obowiązków. Muszą oni pamiętać o tym, aby do wartości netto na wystawianej fakturze doliczyć VAT. Czasami mają oni z tym problem, bowiem polskie prawo przewiduje kilka różnych stawek. Najczęstszym błędem jest wystawienie faktury ze stawką 0%, zamiast „ZW”. Co warto o nich wiedzieć? Czytaj dalej ›


Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – zmiany Ordynacji Podatkowej

Komentarz do zmiany art. 14n Ordynacji Podatkowej Art. 14n. [Zakres odpowiedniego stosowania] 1. Przepisy art. 14k i art. 14m stosuje się odpowiednio w przypadku: 3) zastosowania się przez przedsiębiorstwo w spadku do interpretacji indywidualnej wydanej przed śmiercią przedsiębiorcy na jego wniosek. Z dniem 25 listopada 2018 r. na mocy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej przepisy art. 14k... Czytaj dalej ›


Sprzedaż premiowa a reklama

Sprzedaż premiowa polega generalnie na uatrakcyjnieniu zakupu danych towarów. Wydatki związane z takim uatrakcyjnieniem sprzedawanych towarów, zdaniem autorów, pozostają w bezpośrednim związku z przychodami ze sprzedaży, stanowią więc w całości koszty uzyskania przychodów. Akcje premiowe mogą polegać również na premiowaniu innym towarem zakupu określonych wyrobów. Również koszty takiej akcji stanowią w całości koszty uzyskania przychodów. Cechą... Czytaj dalej ›