Najnowsze wpisy

Zmiany w systemie kas rejestrujących

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 675) wprowadziła z dniem 1 maja 2019 r. zmiany w systemie kas rejestrujących. Ustawa – Prawo o miarach ma charakter dostosowujący do przewidzianych zapisów w ustawie VAT. Nowela wprowadza rozwiązania pozwalające na stosowanie... Czytaj dalej ›


Rewolucyjne zamiany w ustawie o VAT począwszy od 1 września 2019 r.

W okresie od 1 września 2019 r. do 1 kwietnia 2020 r. zacznie obowiązywać wiele rewolucyjnych zmian w ustawie o VAT, będących następstwem uchwalenia trzech ustaw istotnie nowelizujących przepisy tej ustawy: ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, ustawy z dnia 4... Czytaj dalej ›


Cel poniesienia wydatków marketingowych

Jednym z podstawowych warunków kwalifikujących dany wydatek do grupy kosztów uzyskania przychodów jest poniesienie kosztu w celu osiągnięcia przychodów. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona jest od powiązania poniesionego wydatku z działalnością podatnika. Musi więc istnieć bezpośredni lub chociażby tylko potencjalny związek przyczynowy między... Czytaj dalej ›


Pokrycie przez Spółkę kosztów badań lekarskich

Z interpretacji indywidualnej z dnia 20 lutego 2018 r. (znak 0112-KDIL3-1.4011.57.2018.1.KF): „Pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy również osobom, z którymi łączy go inny stosunek prawny niż umowa o pracę, np. umowa o świadczenie usług zarządzania. Jednocześnie przepis nie rozstrzyga, w jaki sposób zostanie ten obowiązek zrealizowany. Obowiązki pracodawcy związane z przepisami... Czytaj dalej ›


Nierzetelne faktury a zawinienie podatnika

Z wyroku NSA z dnia 15 grudnia 2017 r. (sygn. akt II FSK 93/16): „Z punktu widzenia uregulowań zawartych w art. 22 ust.1, art. 24 i art. 24a u.p.d.o.f. nie ma znaczenia, czy podatnik w sposób zawiniony (wskutek braku dbałości o własne interesy gospodarcze bądź zamierzony) lub niezawiniony dokonywał rozliczenia kosztów uzyskania przychodów na podstawie... Czytaj dalej ›


Wydatki niezapłacone kosztem uzyskania przychodów

Przeczytałem w prasie, że – aby możliwe było zaliczenie danych wydatków do kosztów uzyskania przychodów – konieczna jest ich faktyczna zapłata. Czy oznacza to, że inne niż zapłata rodzaje rozliczeń wykluczają zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów? Nie, także inne – niż zapłata – formy poniesienia kosztów (np. potrącenie) umożliwiają ich uwzględnienie. W myśl art.... Czytaj dalej ›


Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – zmiany Ordynacji Podatkowej

Komentarz do zmiany art. 3 Ordynacji Podatkowej Art. 3[1] [Definicje legalne przedsiębiorstwa w spadku i zarządu sukcesyjnego] Ilekroć w ustawie jest mowa o: 16) przedsiębiorstwie w spadku – rozumie się przez to przedsiębiorstwo w spadku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629); 17) zarządzie sukcesyjnym – rozumie... Czytaj dalej ›


Księgowa realizująca zlecenia poza podstawowy stosunkiem pracy

Wykonuję zawód księgowej w ramach stosunku pracy na cały etat oraz na podstawie umów zlecenia zawartych z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Usługa jest realizowana w terminie i miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę. Czy czynności te stanowią działalność wykonywaną osobiście? W myśl definicji zawartej w art. 5a pkt 6 updof, pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:... Czytaj dalej ›


Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy

Nieograniczony obowiązek podatkowy Jeżeli podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają zarząd lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas zgodnie z art. 3 ust. 1 updop, podlegają tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Opodatkowaniu podle-gają wówczas wszystkie dochody osiągane przez te jednostki, a więc zarówno osiągnięte na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą. Ograniczony obowiązek podatkowy... Czytaj dalej ›