Najnowsze wpisy

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Czy nabycie nieruchomości przez zasiedzenie rodzi obowiązek podatkowy w po-datku dochodowym? W myśl art. 2 ust. 1 pkt 3 updof, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i... Czytaj dalej ›


Podatek od towarów i usług – ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Opodatkowanie czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Należy zaznaczyć, że do dnia 30 kwietnia 2004 r. czynność ustanowienia użytkowania wieczystego nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ na podstawie obowiązującej przed tym dniem ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, grunt nie był towarem... Czytaj dalej ›


Podpis osobisty – ORDYNACJA PODATKOWA

Celem obowiązującej od dnia 4 marca ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 60) jest zapewnienie każdemu obywatelowi bezpiecznego narzędzia do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Takim narzędziem ma być nowy dowód osobisty. Dokument ten będzie... Czytaj dalej ›


Preferencyjne składki ZUS

Osoby, które rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z możliwości tej zainteresowani mogą skorzystać w okresie 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności. Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie skorzystają osoby, które: prowadzą... Czytaj dalej ›


Samozatrudniony a ZUS

Efektem złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest również zgłoszenie przedsiębiorcy – jako płatnika składek – do ZUS. Dane ZUS otrzymuje z organu ewidencyjnego, na podstawie których to danych sam sporządza następujące dokumenty: zgłoszenie jako płatnika składek ZUS ZFA, informację o rachunkach bankowych jako płatnika składek ZUS ZBA, informację o adresach prowadzenia działalności... Czytaj dalej ›


Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że osoba fizyczna chcąca rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązana jest do wypełnienia tylko jednego wniosku i złożenia go w urzędzie gminy/miasta właściwym dla jej miejsca zamieszkania. Wniosek ten jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacją NIP oraz zgłoszeniem płatnika składek... Czytaj dalej ›


Rodzicielskie świadczenia uzupełniające – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Obowiązująca od dnia 1 marca 2019 r. ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2019 r. poz. 303) przyznaje świadczenia osobom, które urodziły i wychowały albo wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub też ich emerytura wypłacana przez organ rentowy jest niższa od najniższej... Czytaj dalej ›


Zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych

Zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (skrót ZUS) pracowników  i zleceniobiorców dokonuje pracodawca lub zleceniodawca na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli od daty zatrudnienia. W zgłoszeniu należy podać numer PESEL, a gdy ubezpieczony nie posiada tego numeru, to podaje się serię i numer dowodu osobistego lub serię... Czytaj dalej ›


Ubezpieczenie społeczne cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce

Zasada podlegania ubezpieczeniom w kraju świadczenia pracy Cudzoziemcy, którzy pracują w Polsce m.in. na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umów o świadczenie usług, podlegają w Polsce obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym na podstawie przepisów krajowych z uwzględnieniem umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym. Dla obywateli z tzw. bloku wschodniego oraz z krajów Unii Europejskiej umowy o zabezpieczeniu... Czytaj dalej ›