Najnowsze wpisy

Samozatrudniony a ZUS

Efektem złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest również zgłoszenie przedsiębiorcy – jako płatnika składek – do ZUS. Dane ZUS otrzymuje z organu ewidencyjnego, na podstawie których to danych sam sporządza następujące dokumenty: zgłoszenie jako płatnika składek ZUS ZFA, informację o rachunkach bankowych jako płatnika składek ZUS ZBA, informację o adresach prowadzenia działalności... Czytaj dalej ›


Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że osoba fizyczna chcąca rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązana jest do wypełnienia tylko jednego wniosku i złożenia go w urzędzie gminy/miasta właściwym dla jej miejsca zamieszkania. Wniosek ten jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacją NIP oraz zgłoszeniem płatnika składek... Czytaj dalej ›


Rodzicielskie świadczenia uzupełniające – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Obowiązująca od dnia 1 marca 2019 r. ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2019 r. poz. 303) przyznaje świadczenia osobom, które urodziły i wychowały albo wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub też ich emerytura wypłacana przez organ rentowy jest niższa od najniższej... Czytaj dalej ›


Zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych

Zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (skrót ZUS) pracowników  i zleceniobiorców dokonuje pracodawca lub zleceniodawca na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli od daty zatrudnienia. W zgłoszeniu należy podać numer PESEL, a gdy ubezpieczony nie posiada tego numeru, to podaje się serię i numer dowodu osobistego lub serię... Czytaj dalej ›


Ubezpieczenie społeczne cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce

Zasada podlegania ubezpieczeniom w kraju świadczenia pracy Cudzoziemcy, którzy pracują w Polsce m.in. na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umów o świadczenie usług, podlegają w Polsce obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym na podstawie przepisów krajowych z uwzględnieniem umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym. Dla obywateli z tzw. bloku wschodniego oraz z krajów Unii Europejskiej umowy o zabezpieczeniu... Czytaj dalej ›


Obowiązek meldunkowy cudzoziemca w Polsce

Zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r., poz. 1382 ze zm.) cudzoziemcy z Ukrainy oraz z innych państw trzecich, którzy przyjeżdżają do Polski z zamiarem wykonywania pracy mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia licząc od dnia przybycia do tego... Czytaj dalej ›


Zasady zgłoszenia oferty pracy dla cudzoziemca

Pracodawca może za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy ubiegać się o zatrudnienie cudzoziemca na określone stanowisko na podstawie zezwolenia na pracę, zezwolenia sezonowego lub na podstawie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę, jeżeli w danym zawodzie nie ma zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy osób bezrobotnych wśród obywateli polskich. Obywatele polscy ze statusem osoby bezrobotnej mają pierwszeństwo... Czytaj dalej ›


Cudzoziemcy – opodatkowanie i przychody z zagranicy

Metody unikania podwójnego opodatkowania We współczesnym świecie coraz więcej osób – zamieszkując w jednym państwie – prowadzi swoje interesy w obcych krajach. Mieszkając w jednym państwie – podatnik (osoba fizyczna) pracuje i osiąga dochody w innym państwie. Pociąga to za sobą konieczność uwzględnienia w ustawodawstwach podatkowych poszczególnych państw klauzul w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Odpowiednie... Czytaj dalej ›


Zbycie nieruchomości po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Według dodanego do art. 10 ustępu 6, w przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości lub nabytych do majątku wspólnego małżonków praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), okres, o... Czytaj dalej ›