Najnowsze wpisy

Obowiązek meldunkowy cudzoziemca w Polsce

Zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r., poz. 1382 ze zm.) cudzoziemcy z Ukrainy oraz z innych państw trzecich, którzy przyjeżdżają do Polski z zamiarem wykonywania pracy mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia licząc od dnia przybycia do tego... Czytaj dalej ›


Zasady zgłoszenia oferty pracy dla cudzoziemca

Pracodawca może za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy ubiegać się o zatrudnienie cudzoziemca na określone stanowisko na podstawie zezwolenia na pracę, zezwolenia sezonowego lub na podstawie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę, jeżeli w danym zawodzie nie ma zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy osób bezrobotnych wśród obywateli polskich. Obywatele polscy ze statusem osoby bezrobotnej mają pierwszeństwo... Czytaj dalej ›


Cudzoziemcy – opodatkowanie i przychody z zagranicy

Metody unikania podwójnego opodatkowania We współczesnym świecie coraz więcej osób – zamieszkując w jednym państwie – prowadzi swoje interesy w obcych krajach. Mieszkając w jednym państwie – podatnik (osoba fizyczna) pracuje i osiąga dochody w innym państwie. Pociąga to za sobą konieczność uwzględnienia w ustawodawstwach podatkowych poszczególnych państw klauzul w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Odpowiednie... Czytaj dalej ›


Zbycie nieruchomości po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Według dodanego do art. 10 ustępu 6, w przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości lub nabytych do majątku wspólnego małżonków praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), okres, o... Czytaj dalej ›


Nieruchomości nabyte w drodze spadku i koszty ich zbycia

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) updof, przychód z odpłatnego zbycia nie-ruchomości lub określonych praw majątkowych powstaje wtedy, gdy zbycie następuje przed upływem 5 lat liczonych od końca roku, w którym miało miejsce nabycie. Według nowego przepisu art. 10 ust. 5 updof, w przypadku... Czytaj dalej ›


Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629), celem zapewnienia płynnej kontynuacji działalności wykonywanej przez zmarłego przedsiębiorcę – osobę fizyczną, do czasu ustalenia następców prawnych przedsiębiorcy i rozstrzygnięcia o dalszych losach przedsiębiorstwa, wprowadzono instytucję zarządu sukcesyjnego. Ustawa reguluje w związku z tym zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po... Czytaj dalej ›


Definicja bonu w ustawie o VAT

Bon ma zazwyczaj określony cel handlowy lub promocyjny, taki jak stymulowanie sprzedaży określonych towarów lub usług i/lub ułatwianie płatności za takie towary lub usługi. W ten sposób można rozwijać rynek dla określonych towarów lub usług, można budować lojalność klientów lub ułatwiać proces dokonywania płatności. Konsumentom oferuje się bony zwykle w drodze zakupu, choć niektórzy oferenci... Czytaj dalej ›


Zmiany podatku VAT dla ebookow w 2019 roku

Zmiany podatku VAT dla ebooków w 2019 roku

Ministerstwo Finansów w listopadzie zeszłego roku przygotowało projekt nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej, w którym zaproponowano, aby od 1 kwietnia 2019 roku stawka VAT dotycząca książek, w tym także w formie elektronicznej wynosiła 5% i 8% dla czasopism, gazet i dzienników, bez względu na rodzaj nośnika informacji. Podwyższeniu ma natomiast ulec stawka VAT... Czytaj dalej ›


Nowa dyrektywa VAT zastępująca I i VI dyrektywę

Od 1 stycznia 2007 r. w zakresie podatku od wartości dodanej (VAT) obowiązuje dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347), zastępująca dwie uprzednio obowiązujące w tym zakresie dyrektywy – I i VI, których postanowienia zostały przeniesione do tejże nowej dyrektywy. Jak stwierdzono w pierwszych trzech punktach preambuły... Czytaj dalej ›