Najnowsze wpisy

wiedza

Skąd czerpać wiedzę na temat podatków

Zagadnienia dotyczące podatków często są bardzo problematyczne dla podatników. Nie zawsze wiemy, do kiedy powinniśmy złożyć PIT roczny, który formularz wybrać, jak sklasyfikować poszczególne dochody, a niewiedza może niekiedy sporo kosztować. Skąd zatem czerpać przydatne informacje na tematy podatkowo-finansowe? Powszechne źródło wiedzy — internet Gdy pojawiają się wątpliwości dotyczące podatków i corocznych rozliczeń podatkowych, najczęściej... Czytaj dalej ›


świadczenia ZUS

Rodzaje świadczeń ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS, to państwowa instytucja publicznoprawna, która realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Jest to jedna z jednostek sektora finansów publicznych. Większość dorosłych pracujących ludzi zobligowana jest do opłacania regularnych składek do ZUS-u. Warto wiedzieć również, że to właśnie z ZUS pochodzą różnorodne świadczenia, które otrzymujemy w przypadku różnorodnych sytuacji losowych.... Czytaj dalej ›


Co powinieneś wiedzieć o podatku VAT?

VAT to podatek od wartości dodanej wszystkich towarów i usług. Jego nazwa wywodzi się z angielskiego słowa Value Added Tax. W Polsce został wprowadzony dopiero w roku 1993, a obecnie jego wysokość i zasady obliczania regulowane są przez ustawę o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054. Kilka... Czytaj dalej ›


Umowa zlecenia zawarta ze studentem lub uczniem

Nie podlegają ubezpieczeniom społecznym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, jeżeli osoby te są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami – do ukończenia 26 lat. Dla celów ubezpieczeń społecznych uznaje się, że uczniem do 31 sierpnia każdego roku jest osoba, która: kontynuuje naukę w... Czytaj dalej ›


Rozwiązanie umowy umowy o pracę na czas określony

Przyczyna rozwiązania umowy na czas określony. Od dnia 22 lutego 2016 r. zgodnie z art. 36 k.p. długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;... Czytaj dalej ›


Ogólne zasady określania miejsca ubezpieczenia pracowników

Zgodnie art. 11 Rozporządzenia 883/2004 ubezpieczeni podlegają ustawodawstwu tylko jednego Państwa Członkowskiego. Ustawodawstwo, któremu podlega dana osoba określa się na podstawie przepisów wspomnianego rozporządzenia 883/2004. Zgodnie z art. 11 ust. 2 Rozporządzenia 883/2004 osoba wykonująca w Państwie Członkowskim pracę najemną lub pracę na własny rachunek podlega ustawodawstwu tego Państwa Członkowskiego. Osoba, która wykonuje działalność jako... Czytaj dalej ›


Krajowa Administracja Skarbowa

Najistotniejszą gatunkowo zmianę w sytuacji podatników (zwłaszcza przedsiębiorców) w I kwartale 2017 r. wprowadziły przepisy o Krajowej Administracji Skarbowej, które na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947) obowiązują od dnia 27 lutego 2017 r. Ustawa zastępuje dotychczasowe normy dotyczące zasad działania administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby... Czytaj dalej ›


ZUS: opłata składek

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą zobligowana jest do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli działalność ta jest jej jedynym źródłem utrzymania. Oznacza to tyle, co ubezpieczenie się z tytułu emerytury, renty, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, opcjonalnie – chorobowe. Przez pierwsze dwa lata od rozpoczęcia działalności przysługuje im jednak ulga w wysokości opłacanych świadczeń, nie dotyczy ona jedynie... Czytaj dalej ›


Przesłuchanie kontrolowanego na odległość

Artykuł 76 ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Ekonomiką prowadzenia kontroli celno-skarbowej uzasadniono wprowadzenie art. 76 dającego możliwość przesłuchania kontrolowanego, biegłego lub świadka przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość. Ten sposób przesłuchania może znaleźć zastosowanie, w szczególności w sytuacji przebywania świadka, biegłego lub kontrolowanego poza siedzibą... Czytaj dalej ›