Podpis osobisty – ORDYNACJA PODATKOWA

Kategoria: Blog

Celem obowiązującej od dnia 4 marca ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 60) jest zapewnienie każdemu obywatelowi bezpiecznego narzędzia do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Takim narzędziem ma być nowy dowód osobisty. Dokument ten będzie w sposób jednoznaczny i niezaprzeczalny potwierdzał tożsamość obywatela, będzie też służył do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych, a także pozwalał potwierdzać obecność w określonym czasie i miejscu z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Nowy dowód będzie posiadał aplikację ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy”). Nowy dowód osobisty będzie zawierał w warstwie elektronicznej dane, które, wraz z danymi znanymi wyłącznie posiadaczowi tego dowodu, pozwolą zarówno na uwierzytelnienie go w systemach teleinformatycznych, w ramach których świadczone są usługi online, jak i na opatrywanie dokumentów elektronicznych podpisem elektronicznym. Podpis elektroniczny będzie rozwiązaniem analogicznym do znanego już i używanego, zarówno w administracji, jak i w biznesie, kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podpis, zwany „podpisem osobistym”, będzie stanowił zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), i będzie mógł być składany bez konieczności dostępu do Internetu.

W związku z powyższym, konieczne stało się uzupełnienie szeregu przepisów Ordynacji podatkowej o „podpis osobisty”.

Są to: art. 14c § 4, art. 138a § 3 i 5 art. 144b § 1 i 2 pkt 1, art. 159 § 2, art. 168 § 3a pkt 1, art. 194a § 2a, art. 210 § 1 pkt 8, art. 217 § 1 pkt 7, art. 282b § 4 pkt 6 oraz art. 306d § 3.

Więcej na ten i podobne tematy w publikacji:
KWARTALNIK PODATKOWY 2019 nr 2,  autorstwa Ryszarda Kubackiego.