Praca cudzoziemców w Polsce – zmiana w updof obowiązująca od 1 sierpnia 2019 roku

Książka, wydana nakładem Wydawnictwa UNIMEX, napisana przez Lidię Rubińską pod tytułem:

Praca cudzoziemców w Polsce z państw wschodu oraz UE
– opodatkowanie, oskładkowanie i delegowanie do innego kraju UE
– praktyczne problemy

uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, (Dz. U. 26 lipca 2019 r. poz. 1394) w zakresie opodatkowania dochodów z umów o pracę oraz z umów zlecenia osiąganych przez osoby fizyczne do ukończenia przez nich 26 lat.
Autorka obecnie jest Konsultantem w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO w Warszawie

 

  1. Zmiana przepisów – wprowadzenie

Od sierpnia 2019 roku obowiązuje zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, (Dz.U. 26 lipca 2019 r. poz. 1394) ustawodawca zwolnił z podatku dochodowego wynagrodzenia z umów o pracę i umów zlecenia osiągane przez wszystkie osoby, które nie ukończyły 26 lat. Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 148 znowelizowanej ustawy wolne od podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Zwolnienie będzie stosowane do miesiąca włącznie, w którym pracownik ukończy 26 lat lub przekroczy limit przychodów zwolnionych. W 2019 roku limit ten zmniejszono do kwoty 35 636,67 zł i będzie on obowiązywał przez 5 miesięcy, tj. od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. W 2020 r. i w latach kolejnych limit będzie wynosił 85 528 zł.

  1. Umowa zlecenie z nierezydentem do 26 lat

Zwolnienie z podatku wynagrodzeń osób do 26 lat nie dotyczy nierezydentów wykonujących pracę w Polsce na podstawie umowy zlecenia. W art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano ust. 6, który stanowi, że do przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 21 ust. 1 pkt 148 nie stosuje się. Wobec tego na podstawie art. 29 ust.1 w/w ustawy wynagrodzenie z umowy zlecenia cudzoziemca bez względu na wiek w dalszym ciągu będzie opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym chyba, że cudzoziemiec przedłoży płatnikowi certyfikat rezydencji podatkowej, że jego miejsce zamieszkania znajduje jest w państwie, z którego pochodzi. W przypadku obywateli Ukrainy okazanie zleceniodawcy takiego certyfikatu spowoduje, że wówczas jego dochody będą opodatkowane na terenie Ukrainy. Zasada ta wynika z art.15 ust.1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między rządem Polski a Ukrainy. Zgodnie z nim (…) płace, uposażenia i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to osiągane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie. W przypadku gdy cudzoziemiec nie ma certyfikatu rezydencji, to płatnik z tytułu jego wynagrodzenia z umowy zlecenia powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20 % przychodu. 

  • Dla przypomnienia nierezydentem jest osoba, która nie mieszka w Polsce. Z art.3 ust.1a ustawy o PIT wynika, że za osobę niemającą miejsca zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która przebywa w Polsce krócej niż 183 dni w roku podatkowym albo nie posiada w Polsce ośrodka interesów życiowych
  1. Umowa o pracę z nierezydentem do 26 lat

Jeżeli osoba z zagranicy, która nie ukończyła 26 lat pracuje w Polsce na podstawie umowy o pracę, to jej dochody podlegają zwolnieniu z podatku na podstawie art. 21 ust.1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego nie ma konieczności aby pracownik ubiegał się o certyfikat rezydencji potwierdzający, że jego stałe miejsce zamieszkania znajduje się w kraju z którego pochodzi. W przypadku pracowników z Ukrainy posiadanie certyfikatu rezydencji spowodowałoby, że jego dochody powinny być opodatkowane na terenie Ukrainy podobnie jak dochody z umowy zlecenia. Wobec tego korzystniejszym rozwiązaniem dla polskiego pracodawcy jest zatrudnienie ukraińskiego pracownika na umowę o pracę niż na umowę zlecenie, ponieważ wynagrodzenie z umowy o pracę będzie w Polsce zwolnione z podatku. Wobec tego cudzoziemiec z Ukrainy będący nierezydentem zatrudniony na umowę o pracę, nie musi posiadać certyfikatu rezydencji, ponieważ jego dochody z pracy w Polsce będą zwolnione z podatku, zatem korzystniej wykazać je w Polsce.

  1. Zwolnienie na dwa sposoby

Cudzoziemiec zatrudniony na umowę o pracę w 2019 roku może skorzystać z tego zwolnienia na dwojaki sposób:

  • może złożyć płatnikowi podatku  oświadczenie lub
  • rozliczy zwolnienie w zeznaniu rocznym składanym do 30.04.2020 r.

Zgodnie z art.5 ust.2 ustawy o PIT , przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych w 2019 r. nie stosuje się zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy zmienianej w art. 1, chyba że podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia  31 grudnia 2019 r. przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy  będą w całości zwolnione od podatku. Wskazany przepis obowiązuje tylko w tym roku.

Od stycznia 2020 r. zwolnieniem będą objęte  osoby poniżej 26 roku życia bez potrzeby składania oświadczeń, a płatnik będzie obowiązkowo stosował to zwolnienie przy obliczaniu zaliczek na podatek, chyba że podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek o pobór zaliczek, bez stosowania zwolnienia na podstawie art.32 ust.1f ustawy o PIT.

Wniosek ten będzie składany odrębnie dla każdego roku podatkowego. 

  • Składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne nie uległy zmianie. Składki te będą naliczane w wysokości w jakiej byłyby należne, gdyby pracownik miał pobieraną zaliczkę na podatek dochodowy (składki zdrowotne nie są pomniejszane do zera tylko do kwoty podatku jaki byłby naliczony gdyby nie zwolnienie.
  1. Umowy zlecenia do 200 zł

Po zmianie przepisów przychody (dochody) z tytułu umów zleceń do kwoty 200 zł osiągane przez obcokrajowców do 26 lat mających polską rezydencję podatkową również nie podlegają zwolnieniu z podatku. Zgodnie art. 30 ust. 10 ustawy zmieniającej do przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 21 ust. 1 pkt 148 nie stosuje się. Oznacza to, że wynagrodzenia te są opodatkowane na dotychczasowych zasadach. Należy zwrócić uwagę, że osoby z zagranicy mające polską rezydencję podatkową rozliczają się z dochodów na takich samych zasadach jak obywatele polscy.