Próba ograniczenia oszustw VATowskich

Kategoria: Blog

Znaczące zmiany w Ordynacji podatkowej wprowadziła ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491).

Najważniejszym celem ustawy jest ograniczenie luki w podatku VAT spowodowanej wyłudzeniami. Ustawa wprowadza system eliminujący z obrotu gospodarczego podstawione firmy oszukujące uczciwych przedsiębiorców i przez to wzmacnia bezpieczeństwo podatników VAT w obrocie gospodarczym. Przynajmniej takie są jej założenia.

Stosownie do nowej treści art. 13 § 2 pkt 5 Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem podatkowym, jako organ właściwy w sprawach informacji przekazywanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe o otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jest to zmiana precyzująca, określenie „o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych” zostało zastąpione przez: „o otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych”.

W art. 82 § 2 otrzymał brzmienie:
„Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są obowiązane do sporządzania i przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w formie dokumentu elektronicznego, w okresie sprawozdawczym – odpowiednio od 1. do 15. dnia miesiąca oraz od 16. do ostatniego dnia miesiąca – informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w terminie do 7. dnia następnego okresu sprawozdawczego. Obowiązek sporządzania i przekazywania informacji nie dotyczy rachunków bankowych otwartych i zamkniętych w tym samym okresie sprawozdawczym ani rachunków podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu art. 119zg pkt 5 podlegających przekazaniu na podstawie art. 119zq pkt 1”.

Zmiana przepisu art. 82 § 2 Ordynacji podatkowej ma na celu wyłączenie z raportowania, na podstawie tego przepisu, informacji o rachunkach podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu art. 119zg pkt 5 Ordynacji podatkowej podlegających już przekazaniu na podstawie art. 119zq pkt 1 tej ustawy.

Kolejne zmiany dotyczą Dział VII – Tajemnica skarbowa; mają one charakter dostosowawczy.

Zmiany obowiązują od dnia 13 stycznia 2018 r., jednakże najistotniejsza część noweli – wprowadzenie do Ordynacji podatkowej Działu IIIb – Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, wejdzie w życie w dniu 30 kwietnia 2018 r. Zmiany te zostaną omówione w kolejnym wydaniu Kwartalnika.

Więcej na ten i podobne tematy w publikacji:
Kwartalnik podatkowy nr 2/2018 (str.12-14), autor: Ryszard Kubacki