Przesłuchanie kontrolowanego na odległość

Kategoria: Blog

Artykuł 76 ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Ekonomiką prowadzenia kontroli celno-skarbowej uzasadniono wprowadzenie art. 76 dającego możliwość przesłuchania kontrolowanego, biegłego lub świadka przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość. Ten sposób przesłuchania może znaleźć zastosowanie, w szczególności w sytuacji przebywania świadka, biegłego lub kontrolowanego poza siedzibą organu prowadzącego kontrolę. Przepis określa dodatkowo, sposób dokumentowania czynności kontrolnych.

W celu zapewnienia skuteczności kontroli, w przypadkach niecierpiących zwłoki, kontrolujący zostali w art. 77 ustawy wyposażeni w kompetencję do dokonywania przeszukań, bez uprzedniej zgody prokuratora, co ma zminimalizować obawę, że dokumenty (dowody) mogą zostać przez kontrolowanego zniszczone lub ukryte. Czynność przeszukania będzie podlegała zatwierdzeniu przez właściwego prokuratora. W razie odmowy zatwierdzenia przeszukania materiały i informacje zebrane w toku czynności nie będą stanowić dowodu w kontroli celno-skarbowej, kontroli podatkowej, postępowaniu podatkowym, postępowaniu celnym lub postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. W sytuacjach typowych, gdy nie mamy do czynienia ze sprawą niecierpiącą zwłoki przeszukania będą dokonywane na zasadach przewidzianych w przepisach Działu VI Ordynacji podatkowej.