Rozszerzenie zakresu regulacji dotyczących przepadku mienia

Kategoria: Blog

Uchwalona dnia 23 marca 2017 r. ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 768) ma na celu zwiększenie skuteczności przepadku pochodzącego z przestępstw mienia, poprzez wprowadzenie do polskiego prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego zmian poprawiających efektywność mechanizmów służących pozbawianiu sprawców przestępstw korzyści osiągniętych z popełnienia czynów zabronionych. W odniesieniu do szczególnie poważnych przestępstw gospodarczych popełnianych przy użyciu przedsiębiorstwa, stanowiącego narzędzie czynu, przewidziano umożliwienie przepadku takiego przedsiębiorstwa, chociażby nie stanowiło ono własności sprawcy. Rozszerzono możliwości stosowania przepadku opierającego się na przeniesieniu ciężaru dowodu, jak również wprowadzono możliwości orzekania przepadku korzyści pochodzących z przestępstwa, pomimo istnienia przeszkód dla wydania wyroku skazującego. Ponadto wprowadzono szereg zmian w zakresie prawa karnego wykonawczego usprawniających egzekucję orzeczonego przepadku korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa.

Uchwalono również przepisy umożliwiające – w poważniejszych sprawach – stosowanie środków kontroli operacyjnej w celu ujawnienia mienia zagrożonego przepadkiem. Celem ustawy była także implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 39).

Dodatkowo, ustawa zawiera zmiany z zakresu procedury europejskiego nakazu aresztowania i ekstradycji, procedury przekazywania i przejmowania wykonania orzeczeń o skazaniu na karę pozbawienia wolności oraz zwalczania finansowania terroryzmu, wynikające z międzynarodowych zobowiązań Polski, jak również zmiany porządkujące w przepisach dotyczących tzw. przestępstw komputerowych.
Zakres przedmiotowy ustawy obejmuje również przestępstwa skarbowe.
Zmiany objęły m.in.:

  • Kodeks karny,
  • Kodeks postępowania karnego,
  • Kodeks karny wykonawczy,
  • Ordynację podatkową,
  • Kodeks karny skarbowy,
  • ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.