Rozwiązanie umowy umowy o pracę na czas określony

Kategoria: Blog

Przyczyna rozwiązania umowy na czas określony.

Od dnia 22 lutego 2016 r. zgodnie z art. 36 k.p. długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Warto pamiętać, iż w przeciwieństwie do umów na czas nieokreślony, nie ma obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia. Jest to niezbędne jedynie w przypadku rozwiązania omawianej umowy bez wypowiedzenia. W przypadku umów na czas określony nie ma również konieczności konsultowania zamiaru wypowiedzenia z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Nieprawidłowe rozwiązanie umowy na czas określony.

Jeżeli pracodawca, w przypadku umów na czas określony, zastosuje krótszy niż wymagany okres wypowiedzenia wówczas umowa rozwiązuje się z upływem wymaganego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku pracownikowi przysługuje wynagrodzenie do czasu rozwiązania wspomnianej umowy.
Warto pamiętać, iż w przypadku gdy pracodawca przy umowie na czas określony zastosuje zbyt krótki okres wypowiedzenia nieprawidłowo sąd może jedynie zasądzić odszkodowanie. Nie ma natomiast możliwości przywrócenia pracownika do pracy (inaczej niż w przypadku umów na czas nieokreślony). Zgodnie bowiem z art. 50 § 3 k.p., jeżeli wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tej umowy, to pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie, w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.
Przy umowie na czas określony sąd może przywrócić do pracy pracownika tylko wówczas, gdy pracodawca rozwiązał umowę bez wypowiedzenia. Jeżeli jednak pracodawca naruszył przepisy o rozwiązywaniu umowy na czas określony bez wypowiedzenia, a upłynął termin, do którego umowa miała trwać, lub przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu, to sąd również orzeknie jedynie odszkodowanie.

Więcej na ten temat w Leksykonie pracodawcy -2017,  str. 596 – wydanie Oficyna Wydawnicza UNIMEX we Wrocławiu