Split payment obowiązkowy w ograniczonym zakresie

Kategoria: Blog

Z dniem 1 listopada 2019 roku mechanizm odwrotnego obciążenia będzie zastąpiony stosowanym obowiązkowo mechanizmem podzielonej płatności dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Mechanizm podzielonej płatności będzie obowiązkowy tylko wtedy, gdy:

  • obie strony transakcji są podatnikami VAT (przy czym w grę wchodzi zwolnienie),
  • przedmiotem transakcji jest towar bądź usługa wskazane w nowym załączniku nr 15 do ustawy,
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Załącznik nr 15 w zasadzie zastąpił załączniki nr 11, 13 i 14 do ustawy.

Zgodnie z dodawanym art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.

W pozostałym zakresie metoda podzielonej płatności nadal ma charakter fakultatywny (nieobowiązkowy).