Środki przyznane na podjęcie działalności

Kategoria: Blog

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2494) uzupełniła treść art. 21 w ust. 1 pkt 121. Zgodnie z jego nowym brzmieniem wolne od podatku dochodowego są:
„jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

Dodany do ustawy o promocji zatrudnienia … przepis art. 46 ust. 1 pkt 3 stanowi, iż Starosta z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu lub poszukującemu pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, lub poszukującemu pracy niepozostającemu w zatrudnieniu lub niewykonującemu innej pracy zarobkowej, jednorazowo środki na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej po jej założeniu, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Zmiana obowiązuje od dnia 31 marca 2018 r.

Więcej na ten i podobne tematy w publikacji:
Kwartalnik podatkowy nr 2/2018 (str. 12), autor: Ryszard Kubacki