Umowa zlecenia zawarta ze studentem lub uczniem

Kategoria: Blog

Nie podlegają ubezpieczeniom społecznym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, jeżeli osoby te są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami – do ukończenia 26 lat.

Dla celów ubezpieczeń społecznych uznaje się, że uczniem do 31 sierpnia każdego roku jest osoba, która:

  • kontynuuje naukę w tej samej szkole;
  • skończyła szkołę i rozpoczyna naukę w szkole, w której rok szkolny rozpoczyna się 1 września;
  • ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki.

Ponadto, za ucznia szkoły ponadpodstawowej – do 30 września każdego roku – uznaje się osobę, która przedstawi zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe.

Przykład 1

Katarzyna L. ma 19 lat i w czerwcu ukończyła liceum ogólnokształcące. Nie ma ona zamiaru zdawać na studia. Zawarła ona umowę zlecenia na okres od dnia 1 lipca do dnia 30 września br. Jest to jedyne jej źródło dochodów. Od tej umowy firma A.:
a) za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnianie pobiera i nie oblicza żadnych składek ZUS. Do 31 sierpnia Katarzyna L. jest bowiem traktowana jako uczeń;
b) od dnia 1 września do dnia 30 września – firma A. powinna pobierać składki ZUS. Od tej daty Katarzyna L. nie jest bowiem traktowana jako uczeń. Gdyby przedstawiła zaświadczenie o przyjęciu na studia wówczas byłaby traktowana jako uczeń do dnia 30 września.

Więcej na ten temat w Leksykonie ZUS – 2017 – wydanie Oficyna Wydawnicza UNIMEX we Wrocławiu