Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Kategoria: Blog

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że osoba fizyczna chcąca rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązana jest do wypełnienia tylko jednego wniosku i złożenia go w urzędzie gminy/miasta właściwym dla jej miejsca zamieszkania.

Wniosek ten jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacją NIP oraz zgłoszeniem płatnika składek do systemu ubezpieczeń społecznych.

Tym samym nie jest konieczne składanie wielu wniosków w kilku urzędach. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których wniosek będzie miał na celu zmianę danych nieobjętych wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisami wniosek powinien zawierać:

  • oznaczenie przedsiębiorcy (tzn. firma przedsiębiorcy, a więc jego imię i nazwisko oraz ewentualnie inne dowolnie wybrane określenie, np. Przedsiębiorstwo Handlowe Stokrotka, Jan Kowalski),
  • numer ewidencyjny PESEL oraz NIP przedsiębiorcy (o ile takowe posiada),
  • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału,
  • określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
  • wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej (co do zasady, jest to dzień złożenia wniosku lub dzień późniejszy),
  • numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy (o ile takowe posiada).

Wniosek można złożyć w formie pisemnej we właściwym urzędzie lub przesłać go listem poleconym. W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem poczty podpis osoby składającej będzie musiał być poświadczony przez notariusza.

Obecnie przepisy wprowadzają również możliwość złożenia wniosku w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy. Jednakże w takim wypadku, jeśli wniosek nie zostanie opatrzony podpisem elektronicznym, przedsiębiorca i tak będzie musiał udać się do urzędu gminy celem złożenia stosownego podpisu.

W takim przypadku organ gminy zawiadomi osobę zainteresowaną o terminie i miejscu podpisania wniosku, nie później jednak niż w terminie trzech dni roboczych od dnia złożenia wniosku lub wskazanej w nim daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Organ gminy będzie zobowiązany do dokonania stosownego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku oraz do doręczenia zainteresowanej osobie zaświadczenia o wpisie bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Ponadto, organ gminy do trzech dni od dnia dokonania wpisu zobowiązany jest do przesłania danych z wniosku o wpis do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki tere-nowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z kopią zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej.

Zauważyć jednak należy, że w sytuacji, gdy przedsiębiorca w momencie złożenia wniosku o wpis nie będzie miał nadanego numeru NIP, organ gminy zobowiązany jest do przesłania stosownych danych do właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dopiero po otrzymaniu od właściwego naczelnika urzędu skarbowego nadanego numeru NIP.

Co więcej, przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Więcej na ten i inne tematy w publikacji:

Poradnik podatkowy i ZUS małego przedsiębiorcy z uwzględnieniem samozatrudnienia. Vademecum podatnika. Wydanie 2019 rok Autor Rafał Styczyński.