Zasady zgłoszenia oferty pracy dla cudzoziemca

Kategoria: Blog

Pracodawca może za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy ubiegać się o zatrudnienie cudzoziemca na określone stanowisko na podstawie zezwolenia na pracę, zezwolenia sezonowego lub na podstawie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę, jeżeli w danym zawodzie nie ma zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy osób bezrobotnych wśród obywateli polskich. Obywatele polscy ze statusem osoby bezrobotnej mają pierwszeństwo podjęcia pracy przed cudzoziemcami. Wobec tego zanim pracodawca zatrudni cudzoziemca w oparciu o wymienione zezwolenia konieczne jest przeprowadzenie tzw. testu rynku pracy. Warunkiem do jego przystąpienia jest zgłoszenie oferty pracy. Test rynku pracy to inaczej informacja o braku możliwości zatrudnienia w danym zawodzie obywatela Polski lub obywatela UE na lokalnym rynku pracy.

Nie jest wymagany test rynku pracy, jeżeli:

  • praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec dotyczy zawodów deficytowych, wykazanych w rozporządzeniach wojewodów dla każdego województwa;
  • pracodawca ubiega się o przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i na tym samym stanowisku;
  • wobec obywateli państw, którzy mogą wykonywać pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

A więc w celu zatrudnienia cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę albo jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę pracodawca składa w powiatowym urzędzie pracy zgłoszenie oferty pracy. Na podstawie zgłoszonej oferty pracy dokonywana jest analiza rynku pracy. Jeżeli w rejestrach osób bezrobotnych figuruje wystarczająca liczba osób spełniająca wymagania w zgłoszeniu oferty pracy to przeprowadza się rekrutację wśród osób poszukujących pracy. W przeciwnym wypadku, gdy okaże się, że nie ma rąk do pracy w danym zawodzie wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych, to starosta wyda informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych, którą przekazuje pracodawcy. Po otrzymaniu tej informacji pracodawca może ubiegać się o zezwolenie w celu zatrudnienia cudzoziemca. Informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych starosta wydaje pracodawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy.

Zgodnie z art. 36 ust. 5a-5f ustawy o rynku pracy pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę praco-dawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu. Zadania w zakresie upowszechniania oferty pracy, kontaktów z pracodawcą i osobami zarejestrowanymi oraz kierowanie zarejestrowanych do pracodawcy realizuje powiatowy urząd pracy, który przyjął ofertę pracy od pracodawcy.

Pracodawca zgłaszając ofertę pracy może nie wyrazić zgody na publiczne ujawnianie danych umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Oferta pracy, w związku z którą pracodawca nie wyraził zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację, może być udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy.

Złożona oferta pracy nie może naruszać zasady równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, nie może dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną. Powiatowy urząd pracy może nie przyjąć oferty pracy, w szczególności jeżeli pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.

Formularz zgłoszenia oferty pracy pracodawca może pobrać ze strony internetowej właściwego powiatowego urzędu pracy. Nie jest wymagane zgłoszenie oferty pracy w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. W celu powierzenia pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia wystarczy tylko rejestracja oświadczenia w urzędzie pracy. Pracą wykonywaną na podstawie oświadczenia nie może być praca sezonowa. W tym celu wydawane jest zezwolenie na pracę sezonową.

Więcej na ten temat i pozostałe zagadnienia w publikacji:

Praca cudzoziemców w Polsce z państw wschodu oraz UE – opodatkowanie, oskładkowanie i delegowanie do innego kraju UE. Praktyczne problemy. VADEMECUM PODATNIKA – 2019 autorstwa Lidii Rubińskiej.