Zmiany w podatku VAT w 2018 roku

Kategoria: Blog

Zmiany, które weszły w życie w 2018 r. w zakresie VAT są niezmiernie istotne dla praktyki stosowania tego podatku, gdyż mają na celu zasadniczo tak zwane uszczelnienie systemu poboru VAT, w konsekwencji czego regulują kwestie dotyczące ewidencjonowania i deklarowania tego podatku oraz raportowania organom podatkowym (JPK), jak również poboru tej daniny (podzielona płatność, tzw. split payment), z tym że ta ostatnia nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Oczywiście możliwe błędy spowodowane brakiem lub też wadliwym wdrożenia przez podatników tych nowych regulacji mogą skutkować sankcjami ze strony organów podatkowych.

W Leksykonie VAT 2018 omówiono w sposób szczegółowy dokonane zmiany, w tym zagadnie obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku form ewidencjonowania i deklarowania VAT (deklaracje VAT: VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-13 i VAT-14), a szczególnie wnikliwie przedstawiono zagadnienia sporządzania i przesyłania przez mikroprzedsiębiorców JPK_VAT. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców. Oznacza to, że obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego dotyczy już wszystkich podatników VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r. Zwrócić przy tym należy uwagę, że od 1 lipca 2018 r. podatnicy na żądania organu podatkowego mają również obowiązek raportować w zakresie pozostałych struktur JPK (np. JPK_KR, JPK_PKPIR, JPK_FA).

W leksykonie przedstawiono także zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów medycznych w 2018 roku, zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych w 2018 r., jak również nowe regulacje w przedmiocie przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych na gruncie VAT. Szczególnie obszernie omówiono nową instytucję – mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment), która zacznie obowiązywać już od 1 lipca 2018 r., a będzie oddziaływała na wszystkich podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności (split payment) polega na podziale należnej dostawcy (usługodawcy) za towar (usługę) płatności brutto na dwa strumienie:

  • kwotę netto wpłacaną na rachunek bankowy dostawcy (tzw. rozliczeniowy, zwykły, firmowy) na dotychczasowych zasadach,
  • kwotę VAT wpłacaną na dedykowany rachunek VAT dostawcy.

Mimo, że regulacja split payment zakłada dobrowolność w stosowaniu tego mechanizmu, to z uwagi na formę tej instytucji przyjętą w ustawie o VAT, będzie się ona odnosiła do wszystkich podatników, „zmuszając” ich do jej stosowania. Funkcjonowanie tego mechanizmu, jego wady, zalety oraz zagrożenia w sposób przejrzysty zaprezentowano w tegorocznym Leksykonie.

W Leksykonie VAT 2018 omówiono w sposób szczegółowy wprowadzane zmiany.