Zmiany w ustawach podatkowych wprowadzone nowymi przepisami ustawy – prawo przedsiębiorców

Kategoria: Blog

Nowe regulacje w zakresie prawa przedsiębiorców wymusiły (z dniem 30 kwietnia 2018 r.) szereg zmian w ustawach podatkowych. Zostały one dokonane na mocy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 650) przy czym mają one głównie charakter dostosowawczy.

Zmiany w VAT

Art. 14 ust. 3 otrzymał brzmienie:

„Przepis ust. 1 [dot. podatku likwidacyjnego] stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w art. 15, będący osobą fizyczną nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy. Nie dotyczy to podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej [dawniej – o swobodzie działalności gospodarczej].

W myśl nowego brzmienia art. 96 ust. 9a pkt 1, wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega także podatnik, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy.

Aktualnie art. 99 ust. 7a stanowi: „W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy”.

Również w tych przypadkach „przepisy o swobodzie działalności gospodarczej” zamieniono na „przepisy dotyczące zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej”.

Znacznie szersze zmiany zaszły w ustawach o podatkach dochodowych o czym więcej w pozycji:

KWARTALNIK PODATKOWY 2018 nr 3, autorstwa Ryszarda Kubackiego.