Zmiany w VAT obowiązujące od 1 września 2019 r. Status kontrahenta w wykazie podmiotów VAT.

Kategoria: Blog

Jak uzyskać informację o statusie kontrahenta z wykazu [art. 96b ust. 2]

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018, ze zm.).

Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób umożliwiający sprawdzenie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany.

Podatnicy mogą uzyskać informacje o statusie kontrahentów na wybrany dzień za pomocą określonego kryterium dostępu, którym może być wybrany numer NIP, numer rachunku bankowego, nazwa, a w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko.

Możliwość sprawdzenia kontrahenta została ograniczona do 5 lat poprzedzających rok, w którym podatnik zada pytanie o dany podmiot. Wprowadzenie 5-letniego ograniczenia czasowego uwzględnia dwa aspekty:

  1. wydajność (sprawność) systemu służącego do obsługi wykazu, gdyż liczba utrzymywanych w nieograniczonym okresie czasu danych podmiotów, przekroczyłaby możliwości wydajnościowe systemu, co tym samym miałoby negatywny wpływ na funkcjonalność wykazu;
  2. 5-letni okres przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz przedawnienia prawa do złożenia korekty deklaracji, w związku z czym uznano za niecelowe, z punktu widzenia obrotu gospodarczego, sprawdzanie statusu kontrahenta w okresach wcześniejszych, skoro – co do zasady – nie ma to wpływu na rozliczenie w podatku od towarów i usług z uwagi na upływy ww. okresów przedawnienia.

Niestety nie uwzględniono postulatów zgłaszanych w toku konsultacji, wskazujących na konieczność przeglądania danych za okres dłuższy niż 5-letni, np. w przypadku kontroli podatkowej wykraczającej poza ten okres lub zaistnienia zdarzeń powodujących przerwanie, albo zawieszenie biegu terminu przedawnienia.

Więcej na ten temat i pozostałe zagadnienia dotyczące najnowszych zmian podatku VAT w publikacji:
Ustawa o VAT. Zmiany obowiązujące od 1 września 2019, 1 listopada 2019, 1 stycznia 2020, 1 kwietnia 2020. Komentarz” autorstwa Grzegorza Zubrzyckiego.