Zmiany w VAT obowiązujące od 1 września 2019 r. Zwrotu podatku w terminie 25 dni

Kategoria: Blog

Warunek zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni [art. 87 ust. 6 pkt 3 i ust. 6a]

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520) w ustawie o VAT wprowadzono – z mocą od 1 września 2019 r. – między innymi poniższą zmianę:

 Złożenie potwierdzenia zapłaty nie później niż w dniu złożenia deklaracji, jako warunek zwrotu podatku w terminie 25 dni [art. 87 ust. 6 pkt 3 i ust. 6a]

W art. 87 ust. 6 pkt 3 ustawy o VAT doprecyzowano jeden z warunków uzyskania zwrotu różnicy podatku w terminie przyśpieszonym 25 dni.

Regulując ten warunek dotychczas przepis ten stanowił, że podatnik obowiązany jest złożyć w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 2.

Obecne doprecyzowano, że złożenie takiego potwierdzenia zapłaty musi nastąpić nie później niż w dniu złożenia deklaracji.

Sprecyzowano także – jednak z mocą od 1 kwietnia 2020 r. – że wniosek podatnika w przedmiocie zwrotu różnicy podatku w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, jest zawarty w złożonej deklaracji podatkowej (ust. 6a).

Więcej na ten temat i pozostałe zagadnienia dotyczące najnowszych zmian podatku VAT w publikacji:
Ustawa o VAT. Zmiany obowiązujące od 1 września 2019, 1 listopada 2019, 1 stycznia 2020, 1 kwietnia 2020. Komentarz” autorstwa Grzegorza Zubrzyckiego.