ZUS: opłata składek

Kategoria: Blog

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą zobligowana jest do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli działalność ta jest jej jedynym źródłem utrzymania. Oznacza to tyle, co ubezpieczenie się z tytułu emerytury, renty, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, opcjonalnie – chorobowe. Przez pierwsze dwa lata od rozpoczęcia działalności przysługuje im jednak ulga
w wysokości opłacanych świadczeń, nie dotyczy ona jedynie osób, które będą świadczyć usługi dla dotychczasowego pracodawcy o identycznym jak poprzednia praca charakterze. Wysokość płaconych składek zależy od osiąganego dochodu, ale w przypadku rozliczeń za ich podstawę przyjmuje się najniższe krajowe (a więc minimalne) wynagrodzenie. W aktualnym ujęciu przepisów przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności gospodarczej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia stanowi składka na ubezpieczenie społeczne, w tym ubezpieczenie emerytalne – 19,52%, rentowe – 8%, wypadkowe – indywidualnie dla każdego płatnika, od 0,40 do 3,60%, dobrowolna stawka na ubezpieczenie chorobowe zaś wynosić powinna 2,45%. Po zakończeniu tego okresu wysokość obciążenia na rzecz ubezpieczeń społecznych rośnie do 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok.

Leksykon świadczeń ZUS – 2017

Płatnicy składek ZUS powinni znać przepisy i wiedzieć, jakie ciążą na nich obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych. Jeżeli mają wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, niezbędny im jest leksykon świadczeń. Publikacja autorstwa Doroty Kosackiej i Bogdana Olszewskiego przynosi wiedzę na temat obowiązujących stawek obciążeń na ubezpieczenie dla poszczególnych typów płatników, wyłączenia z podstawy wymiaru składek, praktycznych sposobów ustalenia ich wielkości, zasad rozliczania osób współpracujących i inne szczegółowe aspekty prawa z uwzględnieniem nowelizacji obowiązujących przepisów (np. wysokość zasiłku macierzyńskiego czy chorobowego). Publikacja ta uwzględnia również orzecznictwo sądowe w danym zakresie oraz zawiera wyjaśnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczące określonych zagadnień.