Zwolnienie z obowiązku prowadzenia PKPiR

Kategoria: Blog

Obowiązek prowadzenia księgi nie dotyczy przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej w innych formach, np. ryczałtu ewidencjonowanego albo karty podatkowej. Księgi przychodów i rozchodów nie powinni prowadzić również przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi rachunkowe (handlowe).

Ponadto obowiązku prowadzenia księgi nie mają również osoby, które:

  1. wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym;
  2. wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim;
  3. dokonują sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności.

 W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zwłaszcza takimi jak: rodzaj i rozmiar wykonywanej działalności, wiek oraz stan zdrowia, naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika może zwolnić go od obowiązku prowadzenia księgi, jak również od poszczególnych czynności z zakresu prowadzenia księgi.

Wniosek musi być złożony co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być zastosowane, a w razie rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi w ciągu roku podatkowego  w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi.

Udzielenie zwolnienia z prowadzenia PKPiR jest decyzją uznaniową naczelnika urzędu skarbowego, stąd nawet jeżeli podatnik uważa że spełnia warunki do zwolnienia go z tego obowiązku może otrzymać decyzję odmowną.

 Więcej na ten i podobne tematy w publikacji:

Podatkowa księga  przychodów i rozchodów. Praktyczne problemy prowadzenia – 2018” autorstwa Rafała Styczyńskiego