Zwolnienie z opodatkowania świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Kategoria: Blog

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (D.z. U. z 2019 r. poz. 1622), która wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. zakłada, iż świadczenie uzupełniające będzie zwolnione z opodatkowania, a jego wysokość nie będzie zaliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne. Wymagało to nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przewidziano również niewliczanie kwoty świadczenia do dochodu, od którego ustala się prawo do dodatku mieszkaniowego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej przez małżonka, wstępnych i zstępnych osoby uprawnionej do świadczenia, do dochodu ustalanego na potrzeby ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

Szczegółowe zmiany

  1. w art. 21 w ust. 1 dodaje się pkt 100a zgodnie z którym, zwolnione od podatku są:
    „świadczenie uzupełniające otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;”;
  2. w art. 26 ust. 7e zdanie drugie otrzymało brzmienie:
    „Do dochodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4, świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 100a, oraz zasiłku pielęgnacyjnego”.

Więcej na ten i podobne tematy w publikacji:
ePUB: Kwartalnik podatkowy nr 4/2019,  autorstwa Ryszarda Kubackiego