Split payment obowiązkowy w ograniczonym zakresie

Split payment obowiązkowy w ograniczonym zakresie

Z dniem 1 listopada 2019 roku mechanizm odwrotnego obciążenia będzie zastąpiony stosowanym obowiązkowo mechanizmem podzielonej płatności dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Mechanizm podzielonej płatności będzie obowiązkowy tylko wtedy, gdy:

  • obie strony transakcji są podatnikami VAT (przy czym w grę wchodzi zwolnienie),
  • przedmiotem transakcji jest towar bądź usługa wskazane w nowym załączniku nr 15 do ustawy,
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Załącznik nr 15 w zasadzie zastąpił załączniki nr 11, 13 i 14 do ustawy.
Zgodnie z dodawanym art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.
W pozostałym zakresie metoda podzielonej płatności nadal ma charakter fakultatywny (nieobowiązkowy).

Split Payment - podzielona płatność - 2019 Split Payment – podzielona płatność. Praktyczne problemy. Vademecum podatnika
autor: Łukasz Matusiakiewicz
Kup książkę w naszej eKsięgarnia Unimex eKsięgarnia

Zobacz także

icon1 eKsięgarnia  
icon2 Szkolenia  
icon3 Kwartalnik

Kontakt

ico1 Telefon kontaktowy:
509 360 020
ico2 Dział sprzedaży detalicznej: 71 78 333 25, 26
ico3 Dział sprzedaży hurtowej:
71 78 333 28
ico4 Księgowość:
71 78 333 20
Fax: 71 78 333 27
Ikonka_09 Informacje o administratorze
danych. Prawa konsumenta
Ikonka_10 Formularz zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych
ico4 Inspektor ochrony danych osobowych Łukasz Nowak
inspektorochronydanych@unimex.pl

ico5 Sprzedaż detaliczna zakupy@unimex.pl
ico6 Sprzedaż hurtowa hurt@unimex.pl
ico6 Szkolenia szkolenia@unimex.pl
ico6 Reklama reklama@unimex.pl
ico6 Sprawy ogólne biuro@unimex.pl
ico6 eBooki ebook@unimex.pl