Prawo celne – zmiany

Prawo celne – zmiany

omówienie pakietu unijnego kodeksu celnego stosowanego od 1 maja 2016

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanowiony został unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 287 z 29.10.2013, str. 90). Zasadniczo, Kodeks stosowany jest od dnia 1 maja 2016 r.

Wraz z unijnym kodeksem celnym z dniem 1 maja 2016 r. stosuje się:

 1. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L nr 343 z 29.12.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 69 z 15.03.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 87 z 02.04.2016 r., str. 35 oraz Dz. Urz. UE L z 27.04.2016, str. 1),
 2. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L nr 343 z 29.12.2015, str. 558 oraz Dz. Urz. UE L 87 z 02.04.2016, str. 35)

które razem tworzą tak zwany pakiet unijnego kodeksu celnego.

Pakiet unijnego kodeksu celnego uzupełniony został jeszcze rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego, w okresie gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniającym rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (Dz. Urz. UE L 69 z 15.03.2016, str. 1).

W związku z powyższym konieczne było uchylenie:

 • rozporządzenia (WE) nr 450/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny); rozporządzenie to w praktyce nie było stosowane, poza art. 30 ust. 1, ze względu na brak przepisów wykonawczych,
 • rozporządzenia (EWG) nr 3925/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. dotyczącego zniesienia kontroli i formalności stosowanych wobec bagażu podręcznego i w ładowni osób odbywających lot wewnątrzwspólnotowy oraz bagażu osób przekraczających morze wewnątrz Wspólnoty,
 • rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny,
 • rozporządzenia (WE) nr 1207/2001 z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie procedur ułatwiających wystawianie świadectw przewozowych EUR. 1, sporządzanie deklaracji na fakturze i formularzy EUR. 2 i wydawanie zezwoleń niektórym upoważnionym eksporterom w ramach przepisów regulujących handel na warunkach preferencyjnych między Wspólnotą Europejską i niektórymi krajami oraz uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 3351/83.

Najistotniejszymi celami ustanowienia nowego prawa celnego są:

 • ułatwienie legalnej wymiany handlowej oraz zwalczanie nadużyć poprzez określenie prostych i ekonomicznie uzasadnionych procedur celnych oraz szybkie i ujednolicone postępowanie celne;
 • równowaga między obowiązkiem organów celnych zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów celnych a prawem przedsiębiorców do sprawiedliwego traktowania;
 • wszystkie transakcje celne i handlowe powinny być przeprowadzane elektronicznie, a systemy informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane w operacjach celnych powinny oferować przedsiębiorcom we wszystkich państwach członkowskich takie same ułatwienia;
 • wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych powinno towarzyszyć zharmonizowane i ujednolicone stosowanie kontroli celnych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia równoważnego poziomu tych kontroli w całej Unii tak, aby nie dopuszczać do zachowań zakłócających konkurencję;
 • nadanie organom celnym roli wiodącej w łańcuchu dostaw, a także – ze względu na swój udział w monitorowaniu i zarządzaniu handlem międzynarodowym – katalizatora konkurencyjności państw i przedsiębiorstw.

Nowe unijne prawo celne wymaga dostosowania przepisów krajowych. Tradycyjnie nasz ustawodawca jest tutaj mocno spóźniony. Na uchwalenie niezbędnych nowelizacji będziemy musieli poczekać jeszcze parę miesięcy.

Zobacz także

icon1 eKsięgarnia  
icon2 Szkolenia  
icon3 Kwartalnik

Kontakt

ico1 Infolinia: 801 01 12 12
ico2 Dział sprzedaży detalicznej: 71 78 333 25, 26
ico3 Dział sprzedaży hurtowej: 71 78 333 28
ico4 Księgowość: 71 78 333 20 Fax: 71 78 333 27
Ikonka_09 Informacje o administratorze
danych. Prawa konsumenta
Ikonka_10 Formularz zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych
ico4 Inspektor ochrony danych osobowych Łukasz Nowak
inspektorochronydanych@unimex.pl

ico5 Sprzedaż detaliczna zakupy@unimex.pl
ico6 Sprzedaż hurtowa hurt@unimex.pl
ico6 Szkolenia szkolenia@unimex.pl
ico6 Reklama reklama@unimex.pl
ico6 Sprawy ogólne biuro@unimex.pl
ico6 eBooki ebook@unimex.pl